Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2019/20 г. - FON
Распоред2/21/2020
raspored-p-2019-20-242.mfw 3:04 PMГрупи
Aрхеологија , Штип, 2 сем. , стд. Археологија , Штип, 8 сем., 6 стд. Историја - наставна насока, Штип, 2 сем., стд.
Историја - наставна насока, Штип, 4 сем., 4 стд. Историја - наставна насока, Штип, 6 сем., стд. Историја, Штип, 8 сем., 7 стд.
ФОН - Одделенска настава, Штип, 2 сем., стд. ФОН - Одделенска настава, Штип, 4 сем., 23 стд. ФОН - Одделенска настава, Штип, 6 сем., 8 стд.
ФОН - Одделенска настава, Штип, 8 сем., 4 стд. ФОН - Педагогија, Штип, 2 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип, 4 сем., 15 стд.
ФОН - Педагогија, Штип, 6 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 2 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 4 сем., 23 стд.
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 6 сем., 9 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 8 сем., 5 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (2/21/2020 15:04)