Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2019/20 г. - ZF
Распоред3/1/2020
raspored-p-2019-20-252.mfw 11:49 AMГрупи
ЗФ - Сите насоки, Кавадарци, 2 сем., 18 стд. ЗФ - Кавадарци, 4 сем., стд. ЗФ - Сите насоки, Кавадарци, 6 сем., стд.
ЗФ - СИТЕ НАСОКИ, Кавадарци, 8 сем., стд. ЗФ - Прилеп, 2 сем., стд. ЗФ - Прилеп, 4 сем., стд.
ЗФ - Прилеп, 6 сем., стд. ЗФ - Прилеп - СИТЕ НАСОКИ, 8 сем., стд. ЗФ - Струмица, 2 сем., стд.
ЗФ - Струмица, 4 сем., стд. ЗФ - Струмица, 6 сем., стд. ЗФ - модул: Градинарство, Струмица, 8 сем., стд.
ЗФ - Агроменаџмент, Струмица, 8 сем., стд. ЗФ - Штип, 2 сем., стд. ЗФ - Штип, насока: Биплогија, 2 сем., стд.
ЗФ - Штип, 4 сем., стд. ЗФ - Штип, 6 сем., стд. ЗФ - модул: Фитомедицина, Штип, 8 сем., 2 стд.
ЗФ - модул: Поледелство, Штип, 8 сем., стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (3/1/2020 11:49)