Goce Delcev UniversityРаспоред непарен семестар 2018/19 г. - FON
Распоред11/4/2018
raspored-n-2018-19-793.mfw 5:22 PMГрупи
ФОН - СИТЕ НАСОКИ, Струмица, 5 сем., стд. Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд. Археологија , Штип, 7 сем., 6 стд.
Историја - наставна насока, Штип, 1 сем., стд. Историја - наставна насока, Штип, 3 сем., 4 стд. Историја , Штип, 5 сем. , 7 стд.
Историја, Штип, 7 сем., 7 стд. ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Одделенска настава, Штип, 3 сем., 23 стд.
ФОН - Одделенска настава, Штип, 5 сем., 8 стд. ФОН - Одделенска настава, Штип, 7 сем., 4 стд. ФОН - Педагогија, Штип, 1 сем., стд.
ФОН - Педагогија, Штип, 3 сем., 15 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 3 сем., 23 стд.
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 7 сем., 5 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (11/4/2018 17:22)