Распоред непарен семестар 2018/19 г. - FON

Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
8.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источно римско царство (Византија) од XI -1453 год. (менторски)
Доц. д-р Стојко Стојков
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
Археологија на Балканот 1
ФОН - Предавална 6 , 25 места
Доц д-р Гоце Наумов
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Византиска култура (менторски)
Доц. д-р Љубен Тевдовски
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
11.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профана и сакрална архитектура во средниот век
ФОН - Предавална 6 , 25 места
Доц. д-р Бошко Анѓеловски
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
12.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Европа и Средниот век од 300 до 1000 година (менторски)
Доц. д-р Стојко Стојков
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
13.30
 
Ранохристијанска археологија
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Вон. проф. д-р Трајче Нацев
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вежби, Профана и сакрална архитектура во средниот век
ФОН - Предавална 6 , 25 места
Доц. д-р Бошко Анѓеловски
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
14.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30
 
Вежби, Ранохристијанска археологија (ТЕРЕНСКА НАСТАВА)
Aрхеологија , Штип, 5 сем. , 4 стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 11/4/2018 17:22
Goce Delcev University