Распоред непарен семестар 2017/18 г. - FON

Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
08:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источно римско царство (Византија) од XI -1453 год. (П+В)
ФОН - Предавална 7 , 25 места
Доц. д-р Стојко Стојков
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд. Историја , Штип, 3 сем. , стд.
Профана и сакрална архитектура во средниот век (П+В)
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Доц. д-р Бошко Анѓеловски
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
 
 
 
 
09:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30
 
 
 
 
 
 
 
Археологија на Балканот 1
ФОН - Предавална 8 , 25 места
проф. д-р Љубен Тевдовски
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
 
 
 
 
11:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30
 
Ранохристијанска археологија
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Вонр. проф. д-р Трајче Нацев
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30
 
 
 
 
Вежби, Археологија на Балканот 1 (ТЕРЕНСКА НАСТАВА)
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
Антропологија (МЕНТОРСКИ)
Вонр. проф. д-р Трајче Нацев
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
Византиска култура (П+В)
ФОН - Предавална 6 , 25 места
проф. д-р Љубен Тевдовски
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд. Историја , Штип, 3 сем. , стд.
Европа и Средниот век од 300 до 1000 година
ФОН - Предавална 6 , 25 места
Доц. д-р Стојко Стојков
Археологија , Штип,5 сем., 8 стд.
 
 
 
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1 13.10.2017 17:11
Goce Delcev University