Распоред непарен семестар 2018/19 г. - FON

ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
8.30
 
 
 
 
Вежби, Ликовно образование со методика 2
Училиште
Ред. проф. д-р Никола Смилков
ФОН - Одделенска настава, Штип, 5 сем., 8 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
Педагошка комуникација
Детска установа
Ред. проф. д-р Снежана Мирасчиева
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
Методика на развој на култура на говор 1
ФОН - Предавална 7 , 25 места
Вон. проф. д-р Кирил Барбареев
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
 
9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30
 
 
 
 
 
 
 
Физичко и здравствено образование со методика 1
ФОН - Предавална 3 , места
Доц. д-р Билјана Попеска
ФОН - Одделенска настава, Штип, 5 сем., 8 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
Вежби, Методика на развој на култура на говор 1
ФОН - Предавална 7 , 25 места
Вон. проф. д-р Кирил Барбареев
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
 
11.30
 
 
 
 
Вежби, Физичко и здравствено образование со методика 1 (од 11.00)
Спортска сала „Јордан Мијалков“
Доц. д-р Билјана Попеска
ФОН - Одделенска настава, Штип, 5 сем., 8 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
 
 
 
 
12.30
 
 
 
 
 
 
 
Ликовно воспитание и образование со методика 2
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Ред. проф. д-р Никола Смилков
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 5 сем., 9 стд.
 
 
 
 
 
 
 
13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 11/4/2018 17:22
Goce Delcev University