Распоред непарен семестар 2017/18 г. - FON

ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
08:30
 
 
 
 
Педагошка комуникација / Образовна технологија (П+В)
ФОН - Предавална 2 , 24 места
Ред. проф. д-р Снежана Мирасчиева
ФОН - Одделенска настава, Штип,5 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физичко и здравствено образование со методика 1
ФОН - Предавална 2 , 24 места
Доц. д-р Билјана Митевска-Попевска
ФОН - Одделенска настава, Штип,5 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
 
 
 
 
12:30
 
 
 
 
Историја на педагошките идеи / Методика на почетно читање и пишување (П+В)
ФОН - Предавална 2 , 24 места
Доц. д-р Ирена Китанова
ФОН - Одделенска настава, Штип,5 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30
 
 
 
 
Ликовно воспитание и образование со методика 2 (П+В)
ФОН - Предавална 7 , 25 места
Проф. д-р Никола Смилков
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
Методика на развој на култура на говор 1 (П+В)
ФОН - Предавална 2 , 24 места
Доц. д-р Кирил Барбареев
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
Вежби, Физичко и здравствено образование со методика 1
Спортска сала „Јордан Мијалков“
Доц. д-р Билјана Митевска-Попевска
ФОН - Одделенска настава, Штип,5 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
 
 
 
 
14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1 13.10.2017 17:11
Goce Delcev University