Goce Delcev UniversityРаспоред непарен семестар 2018/19 г. - FPTN
Распоред11/4/2018
raspored-n-2018-19-793.mfw 5:32 PMГрупи
Индустриска логистика, Кавадарци, 1 сем., стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 3 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 5 сем., 45 стд.
Геологија, Прилеп, 1 сем., стд. Геологија, Прилеп, 3 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 5 сем., 15 стд.
Геологија, Прилеп, 7 сем., 9 стд. Рударство, Прилеп, 1 сем., стд. Рударство, Прилеп, 3 сем., 22 стд.
Рударство, Прилеп, 5 сем., 22 стд. Рударство, Прилеп, 7 сем., 17 стд. Геологија, Скопје, 1 сем., стд.
Геологија, Скопје, 3 сем., стд. Геологија, Скопје, 5 сем., стд. Геологија, Скопје, 7 сем., 10 стд.
Дизајн на мебел и ентериер, Штип, 1 сем., стд. Дизајн на мебел и ентериер, Штип, 3 сем., стд. Архитектура и дизајн, Штип, 5 сем., стд.
Географија, Штип, 1 сем., стд. Географија, Штип, 3 сем., стд. Географија, Штип, 5 сем., стд.
Геологија, Штип, 1 сем., стд. Геологија, Штип, 3 сем., стд. Геологија, Штип, 5 сем., 8 стд.
Геологија, Штип, 7 сем., 6 стд. Индустриска логистика, Штип, 1 сем., стд. Индустриска логистика, Штип, 3 сем., стд.
Индустриска логистика, Штип, 5 сем., 24 стд. Инженерство за заштита на животна средина, Штип, 3 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 5 сем., стд.
Рударство, Штип, 1 сем., стд. Рударство, Штип, 3 сем., стд. Рударство, Штип, 5 сем., 17 стд.
Рударство, Штип, 7 сем., 17 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (11/4/2018 17:32)