Goce Delcev UniversityРаспоред непарен семестар 2017/18 г. - FPTN
Распоред13.10.2017
raspored-n-2017-2018-697.mfw 16:09Групи
Индустриска логистика, Кавадарци, 1 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 3 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 5 сем., 30 стд.
Геологија, Прилеп, 1 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 3 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 5 сем., 9 стд.
Геологија, Прилеп, 7 сем., 13 стд. Рударство, Прилеп, 1 сем., 22 стд. Рударство, Прилеп, 3 сем., 22 стд.
Рударство, Прилеп, 5 сем., 17 стд. Рударство, Прилеп, 7 сем., 4 стд. Геологија, Скопје, 1 сем., стд.
Геологија, Скопје, 3 сем., стд. Геологија, Скопје, 5 сем., 10 стд. Геологија, Скопје, 7 сем., 11 стд.
Пејсажна архитектура, Штип, 1 сем., стд. Архитектура и дизајн, Штип, 3 сем., 41 стд. Архитектура и дизајн, Штип, 5 сем., 51 стд.
Географија, Штип, 1 сем., стд. Географија, Штип, 3 сем., стд. Географија, Штип, 5 сем., стд.
Геологија, Штип, 1 сем., стд. Геологија, Штип, 3 сем., 8 стд. Геологија, Штип, 5 сем., 6 стд.
Геологија, Штип, 7 сем., стд. Индустриска логистика, Штип, 1 сем., стд. Индустриска логистика, Штип, 3 сем., 24 стд.
Индустриска логистика, Штип, 5 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 1 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 3 сем., стд.
Рударство, Штип, 1 сем., стд. Рударство, Штип, 3 сем., 17 стд. Рударство, Штип, 5 сем., 17 стд.
Рударство, Штип, 7 сем., 6 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1 (13.10.2017 16:09)