Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2017/18 г. - EF
Распоред14.3.2018
raspored-p-2017-2018-621.mfw 12:16Групи
Економски, Скопје, 2 сем., 18 стд. Економски, Скопје, 4 сем., 22 стд. Економски, Скопје, 6 сем., 26 стд.
Економски, Скопје, 8 сем., 24 стд. Економски, Струмица, Финансии, 2 сем., 28 стд. Економски, Струмица, Менаџмент и претприемништво, 2 сем., 14 стд.
Економски, Струмица, 4 сем., 27 стд. Економски, Струмица, 6 сем., 31 стд. Економски, Струмица, 8 сем., 28 стд.
Економски факултет, БФО, Штип, 4 сем., 13 стд. Економски факултет, СФР, Штип, 4 сем., 14 стд. Економски факултет, МП, Штип, 4 сем., 6 стд.
Економски факултет, Штип, 6 сем., 7 стд. Економски ф. - Финансии, Штип, 2 сем., 16 стд. Економски ф. - Менаџмент и претприемништво, Штип, 2 сем., 15 стд.
Економски ф. - Бизнис економија, Штип, 2 сем., 12 стд. Економски ф. - Маркетинг менаџмент, Штип, 2 сем., 15 стд. Економски ф. - Сметководство и ревизија, Штип, 2 сем., 22 стд.Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.5 (14.3.2018 12:16)