Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2018/19 г. - FF
Распоред4/3/2019
raspored-p-2018-19-742.mfw 10:20 PMГрупи
Англиски јазик - наставна насока (група 1), Штип, 2 сем., 21 стд. Англиски јазик - преведувачи и толкувачи (група 2), Штип, 2 сем., 15 стд. Англиски јазик, група 1, 4 сем., 25 стд.
Англиски јазик, група 2, 4 сем., 25 стд. Англиски јазик - наставна, Штип, група 1, 6 сем., 18 стд. Англиски јазик - ПиТ, Штип, група 2, 6 сем., 18 стд.
Англиски јазик - наставна насока (група 1), Штип, 8 сем., 17 стд. Англиски јазик - преведувачи и толкувачи (група 2), Штип, 8 сем., 30 стд. Германски јазик - Наставна , Штип, 2 сем., 14 стд.
Германски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 4 сем., 28 стд. Германски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 6 сем., 16 стд. Германски јазик - Наставна , Штип, 8 сем., 11 стд.
Германски јазик - Преведувачи, Штип, 8 сем., 2 стд. Германски јазик , Преведувачи, Штип, 2 сем., стд. Македонски јазик , Штип, 2 сем., стд.
Македонски јазик , Штип, 4 сем., стд. Македонски јазик - Книжевност, Штип, 6 сем., 13 стд. Македонски јазик - Наставна насока, Штип, 8 сем., 9 стд.
Англиски јазик, Струмица, 2 сем., стд. Италијански јазик, Струмица, 2 сем., стд. Турски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 2 сем., 5 стд.
Турски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 4 сем., 8 стд. Турски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 6 сем., 7 стд. Турски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 8 сем., 9 стд.Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (4/3/2019 22:20)