Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2017/18 г. - FPTN
Распоред04.5.2018
11:28Групи
Индустриска логистика, Кавадарци, 2 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 4 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 6 сем., 30 стд.
Геологија, Прилеп, 2 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 4 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 6 сем., 9 стд.
Геологија и геофизика, Прилеп, 8 сем., 13 стд. Хидрологија и геотехника, Прилеп, 8 сем., 13 стд. Петрологија, минерологија и геохемија, Прилеп, 8 сем., 13 стд.
Рударство, Прилеп, 2 сем., 22 стд. Рударство, Прилеп, 4 сем., 22 стд. Рударство, Прилеп, 6 сем., 17 стд.
Рударство, Прилеп, 8 сем., 4 стд. Геологија, Скопје, 2 сем., стд. Геологија, Скопје, 4 сем., стд.
Геологија, Скопје, 6 сем., 10 стд. Геологија, Скопје, 8 сем., 11 стд. Пејсажна архитектура, Штип, 2 сем., стд.
Архитектура и дизајн, Штип, 4 сем., 41 стд. Дизајн и технологии на мебел и ентериер, Штип, 6 сем., 51 стд. Географија, Штип, 2 сем., стд.
Географија, Штип, 4 сем., стд. Географија, Штип, 6 сем., стд. Геологија, Штип, 2 сем., стд.
Геологија, Штип, 4 сем., 8 стд. Геологија, Штип, 6 сем., 6 стд. Геологија и геофизика, Штип, 8 сем., 1 стд.
Хидрологија и геотехника, Штип, 8 сем., 1 стд. Индустриска логистика, Штип, 2 сем., стд. Индустриска логистика, Штип, 4 сем., 24 стд.
Индустриска логистика, Штип, 6 сем., стд. Инженерство за заштита на животна средина, Штип, 2 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 4 сем., стд.
Пејзажно уредување, Штип, 6 сем., стд. Градежно инженерство, модул: Транспортна инфраструктура, Штип, 6 сем., стд. Рударство, Штип, 2 сем., стд.
Рударство, Штип, 4 сем., 17 стд. Рударство, Штип, 6 сем., 17 стд. Рударство, Штип, 8 сем., 6 стд.Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.8 (04.5.2018 11:28)