Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2017/18 г. - TTF
Распоред26.2.2018
raspored-p-2017-2018-575.mfw 15:58Групи
ТТФ - Прилеп, Технологија на материјали, 2 сем., стд. ТТФ - Прилеп, Дизајн на текстил и облека, 2 сем., стд. ТТФ - Прилеп, Нови технологии и мат., 4 сем., стд.
ТТФ - Прилеп, Нови технологии и мат., 6 сем., 20 стд. ТТФ - Прилеп, Нови технологии и мат., 8 сем., стд. ТТФ - Прилеп, Текстил дизајн и менаџмент., 4 сем., стд.
ТТФ - Прилеп, ТДМ, 6 сем., 17 стд. ТТФ - Прилеп, ТДМ, 8 сем., стд. ТТФ - Пробиштип, 2 сем., стд.
ТТФ - Пробиштип, НТ 4 сем., стд. ТТФ - Нови технологии и материјали, Пробиштип, 6 сем., 8 стд. ТТФ - Нови технологии и материјали, Пробиштип, 8 сем., 3 стд.
ТТФ - Пробиштип, ТИ 4 сем., стд. ТТФ - Текстилно инженерство, Пробиштип, 6 сем., 9 стд. ТТФ - Текстил инж., Пробиштип, 8 сем., 3 стд.
ТТФ - Штип, Прехрамбена тех., 4 сем., стд. ТТФ - Текстил, дизајн и менаџмент, Штип, 4 сем., стд. ТТФ - Штип, Текстил, дизајн и менаџмент, 6 сем., 21 стд.
ТТФ - Текстил, дизајн и менаџмент, Штип, 8 сем., 26 стд. ТТФ - Штип, Прехранбена, Тех. на текстили и облека и Дизајн. на текстил и облека, 2 сем., стд. ТТФ - Текстилно инженерство, Штип, 4 сем., стд.
ТТФ - Штип, Текстилно инженерство, 6 сем., 7 стд. ТТФ - Текстилно инженерство, Штип, 8 сем., 6 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.5 (26.2.2018 15:58)