Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2017/18 г. - ZF
Распоред02.3.2018
raspored-p-2017-2018-594.mfw 09:36Групи
ЗФ - Кавадарци, 2 сем., стд. ЗФ - Сите насоки, Кавадарци, 4 сем., стд. ЗФ - Сите насоки, Кавадарци, 6 сем., 18 стд.
ЗФ - Енологија, Кавадарци, 8 сем., 14 стд. ЗФ - Лозарство, Кавадарци, 8 сем., 14 стд. ЗФ - Прилеп, 2 сем., стд.
ЗФ - Прилеп, 4 сем., стд. ЗФ - Прилеп, 6 сем., 21 стд. ЗФ - Прилеп - Фитомедицина, 8 сем., стд.
ЗФ, модул: Поледелство, Прилеп, 8 сем., стд. ЗФ, Струмица, 2 сем., стд. ЗФ, Струмица, 4 сем., стд.
ЗФ, Струмица, 6 сем., 45 стд. ЗФ, Градинарство, Струмица, 8 сем., стд. ЗФ, Агроменаџмент, Струмица, 8 сем., стд.
ЗФ, Штип, 2 сем., стд. ЗФ, Штип, 4 сем., стд. ЗФ, Штип, 6 сем., 58 стд.
ЗФ, модул: Фитомедицина, Штип, 8 сем., стд. ЗФ, модул: Поледелство, Штип, 8 сем., стд. ЗФ, модул: Преработка на анимални производи, Штип, 8 сем., стд.Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.5 (02.3.2018 09:36)