Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 
 
 
  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)


 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 2017

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за превоз на патници и стока,шпедиција,промет и туризам во земјата и странство БЕРОВО-ТРАНС ДОО Берово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32384411-cdeb-4f80-ad82-f8273c1ffd3b

 

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за транспорт трговија и услуги ФИЛЕ ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e5462d9e-e062-4c1e-838d-7f11c3973284

 

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за производство трговија и услуги ДАЈО ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/94ac04fa-53ca-418b-ad79-58a06aa766f8

 

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d6d0cef2-dfd6-4720-b740-5c15704e42a7

 

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис Зрновци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0ce03bbf-d3ad-40ae-a4a7-ed2bb50119b5

 

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

Друштво за производство,трговија и услуги во универзитетот УНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4caad3a-9709-4918-861e-c765fb04b74f

 

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЕУРОПАП увоз-извоз ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6cfd71e-4495-45a4-b43b-935b00bbadc0

 

15/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/221c9056-20d8-4777-9eb7-1aa698077798

 

18/2017

Повторна набавка на Кампус лиценци

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/197e8580-dc64-418b-88ac-0e8af65adcaf

 

16/2017

Набавка на електрична енергија (активна струја)

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f650f8d8-81f7-4c10-bac7-fb44acf2d5ed

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за промет на стока и услуги САГА МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1291f38a-6970-45d7-a8fc-58963be1722f

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство промет и услуги АМЦ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/353b9745-a9a6-4e1c-b43b-2668558d3d0a

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b1306101-e41a-48ab-8641-1807873b82d2

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство,инженеринг.консалтинг и услуги ДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f583ecb5-9315-4fba-b9fd-a5336c273f03

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca0e9d87-58a5-42e1-8fc7-8af3e3a31277

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство,трговија и услуги БЕННИНГ-ПСАМ ДОО експорт-импорт Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/71f18996-b704-4811-a02b-ee2f0f2fb915

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за истражување и развој во техничките и технолошките науки УЛТРА ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/90591596-29d7-46e6-8566-102d50804487

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/35adaee2-031a-46bb-ae7d-1f106d70e252

 

23/2017

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

Друштво за производство,трговија и услуги 2-РИ АВГУСТ ДООЕЛ Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98d9fd77-6550-4302-86d1-63362c4933e7

 

17/2017

Набавка на нафта за греење

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ee6c2a57-cd77-4997-822f-c42dc17880da

 

24/2017

Набавка на горива

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/79ac4992-fd12-4878-b0af-b8d583cd3d92

 

28/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел - Мобилни архивски ормари

Друштво за производство, трговија и услуги КОНЦЕПТ СС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/194d4376-79de-47ce-ac0b-09afeea6566e

 

31/2017

Набавка на хотелски услуги-оглас бр.31/2017

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9f95ab76-4164-403e-b0bd-58617320e8b4

 


ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ

Евиденции за период 01.01.2017 - 30.06.2017


ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2017

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

30.01.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb592228-5042-4b9b-9eab-4519fe18e061/1

 

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

30.01.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aea1ddb-90a0-4d68-b242-acc60e992c0f/1

 

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

01.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ead6531c-d9d3-4dfe-b12c-f54b903c5cce/1

 

04/2017

Набавка на услуги за обезбедување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

20.02.2017 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

14.03.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b5f1da96-46d2-4c0e-a7c7-985820546c7e/1

 

06/2017

Набавка на Кампус лиценци

16.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b0210a5-d862-4d17-a309-fcc1d06c7c6a/1

 

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

28.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1676198f-56d8-4299-9c9e-6b9ea3315352/1

 

08/2017

Набавка на Годишен сервис на ICP-MS, ICP-AES

17.03.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41d76400-58a4-4ae2-90cc-e42ef892ca23/5

 

09/2017

Набавка на Годишен сервис на XRD

17.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f7b1513-ae9d-4676-9046-b0a81200ba7b/5

 

10/2017

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта)

14.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc73f1d9-726e-4895-ab1d-5e67ea1cb34b/5

 

11/2017

Набавка на Одржување на оптика

04.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bec821f3-3238-4e79-bda4-8e0be501daab/5

 

12/2017

Набавка на Потрошен материјал за одржување

11.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/168fbab3-c7a2-4ea6-a00d-0458d99dd0a9/5

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

15.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ea37b65c-5ac6-44e6-ba95-f716b88b05d1/1

 

14/2017

Набавка на Гуми

25.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91ea9b3b-a6bc-4a9c-944e-12e65ceac25d/5

 

15/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел

03.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d4dddc3-cb0d-44bd-9870-f39749bc2cdb/1

 

16/2017

Набавка на електрична енергија (активна струја)

09.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c930ec74-9a2e-4271-a9e3-c834c856265f/1

 

17/2017

Набавка на нафта за греење

14.06.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b8fca59b-e738-4e0c-8c66-8d3b378d7398/1

 

18/2017

Повторна набавка на Кампус лиценци

11.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c5f64bc-eecc-4a99-935c-8bdc93fe1680/1

 

19/2017

Набавка на Опрема за видео надзор

09.05.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b467a6c-0607-443b-a812-7ff5ac293bda/5

 

20/2017

Набавка на Лабораториски мебел

09.05.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5469f619-176f-4d77-9a49-fd60bba1b607/5

 

21/2017

Набавка на кулер за XRD

22.05.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9bdc0dad-209c-403b-8452-3d3f15727e5e/5

 

22/2017

Повторна набавка на Потрошен материјал за одржување

23.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/74eaef0f-ba89-4b44-98d6-0776f4c105dc/5

 

23/2017

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

27.06.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c555fd12-5caf-4d7c-b001-bd170536b26d/1

 

24/2017

Набавка на горива

27.06.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/29d85867-f4d2-4def-976b-108477078ab2/1

 

25/2017

Набавка на Сервисирање на ПП апарати(протипожарна опрема)

14.06.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4264637f-27da-4599-a16d-757bfb0772ee/5

 

26/2017

Набавка на Технички преглед за регистрација на возила (услуги за технички преглед,подготовка на документација и пресметка на јавни давачки за регистрација на возила)

03.07.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ad6653a1-a69d-4f8f-880b-378d05c41b51/5

 

27/2017

Набавка на Годишен сервис на електронски микроскоп

30.06.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42a35709-bfb9-4060-adac-d58fd076df60/5

 

28/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел - Мобилни архивски ормари

14.08.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f53d4c50-934f-47fe-8f94-354eb1eac4dd/1

 

29/2017

Набавка на Клими

29.08.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2722750c-4a42-4671-89e7-bddf55e72b34/5

 

30/2017

Набавка на услуги за надворешна контрола на информатички систем

05.09.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39f43661-73ad-4a8f-b74b-bbd79c41f78c/5

 

31/2017

Набавка на хотелски услуги

21.09.2017  10:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

32/2017

Набавка на канцелариски материјал

13.09.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/50a96dc1-5432-4f26-9ec6-27ed4b65d6df/5

 

33/2017

Набавка на Осигурување на возила

13.09.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11cfb24a-5488-487a-93f9-e35c4e6bcc19/5

 

34/2017

Повторна набавка на Осигурување на возила

20.09.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b944e03-207f-4798-9a2d-37db67de338c/5

 

35/2017

Набавка на Поправка и тековно одржување на лабораториска опрема

28.09.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e33ed455-53fa-4ad1-8bcd-6399b9c87136/5

 

36/2017

Набавка на услуги за акредитација,калибрација и сертификација на лаборатории

02.10.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/296bd814-a341-4f3d-a7bf-03f41f263d30/5

 

37/2017

Набавка на Сервисирање на принтери и ИТ опрема

26.09.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a820797f-dc0d-44b6-9967-8cf90c4e3597/5

 

38/2017

Повторна набавка на Клими

02.10.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85d4b1be-7a79-47a3-992a-1d35fad50042/5

 

39/2017

Набавка на Осигурување на подвижен и недвижен имот

17.10.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a3b6c85-2e53-4bdd-9262-3f59ba06e289/5

 

40/2017

Набавка на аргон,регулатор за аргон,хелиум и регулатор за хелиум

24.10.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8c70b1bb-d7e6-4701-b0d7-20b7ed4683cf/5

 

41/2017

Набавка на оригинал тонери и драмови

25.10.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c26de5-4591-42c9-8d32-3b2da7f65226/5

 

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

18.12.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/745ab41b-e07d-4b0b-bc37-2e1e2e370849/1

 

43/2017

Набавка на услуга за сертификација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015

18.12.2017 10:30

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a3694d96-fae3-4c6c-9ff7-ea1d9ec2aa63/5

 

44/2017

Набавка на Надзор на изведба

06.12.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/49285185-ef0f-4762-9802-a2c3ff4a0ce6/5

 

45/2017

Набавка на новогодишни пакетчиња и украси

29.11.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7693ccb7-e139-43d1-b736-12f54df154d3/5

 

46/2017

Повторна Набавка на Сервисирање на принтери и ИТ опрема

29.11.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa387ea6-6543-42d9-820d-2cd02cd96525/5

 

47/2017

Повторна Набавка на Поправка и тековно одржување на лабораториска опрема

06.12.2017 09:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac2a5cf8-70ee-452d-a5ec-124b02835f55/5

 

48/2017

Набавка на Одржување на машински инсталации,котлари,водовод и канализација

11.12.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e8c04f0-30a1-4889-a814-41c3cd2e83ed/5

 

49/2017

Набавка на Одржување на чилер

11.12.2017 10:30

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/897246c4-f24e-4e55-825d-ab59c0e392ec/5

 

50/2017

Набавка на Поправка и тековно одржување на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации

11.12.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/59c5aeb9-6ff6-4451-ad4f-fa652b68c3f7/5

 

51/2017

Набавка и резервација на авионски билети

19.12.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5fd327fe-8fab-44eb-9ecf-697abd7c9101/1

 

 


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.