E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)


СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

37/2016

Повторна Набавка на опрема по проект - Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица (Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People - UNCAP)

Друштво за услуги СРЦ СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e597ec47-af46-450b-94ad-cf42cb911070

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за угостителство и трговија ОАЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА АД Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87f20d34-5628-4747-8a36-e336718c4d17

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ ДОО с.Крупиште Карбинци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e10bfee-7e14-4d34-8766-4615865eebd8

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/43a95ca8-4e11-46c3-ab48-e4a486351df7

43/2016

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87155b28-a4a4-4e04-a94c-9059c9c12d7f

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Набавка на уметнички слики

Игор Егоров

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/364635b5-3231-4c3f-88ae-d61baddfc5ef

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d6d0cef2-dfd6-4720-b740-5c15704e42a7

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за превоз на патници и стока,шпедиција,промет и туризам во земјата и странство БЕРОВО-ТРАНС ДОО Берово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32384411-cdeb-4f80-ad82-f8273c1ffd3b

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за транспорт трговија и услуги ФИЛЕ ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e5462d9e-e062-4c1e-838d-7f11c3973284

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за производство трговија и услуги ДАЈО ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/94ac04fa-53ca-418b-ad79-58a06aa766f8

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис Зрновци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0ce03bbf-d3ad-40ae-a4a7-ed2bb50119b5

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

Друштво за производство,трговија и услуги во универзитетот УНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4caad3a-9709-4918-861e-c765fb04b74f

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЕУРОПАП увоз-извоз ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6cfd71e-4495-45a4-b43b-935b00bbadc0

15/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/221c9056-20d8-4777-9eb7-1aa698077798

18/2017

Повторна набавка на Кампус лиценци

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/197e8580-dc64-418b-88ac-0e8af65adcaf

 

16/2017

Набавка на електрична енергија (активна струја)

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f650f8d8-81f7-4c10-bac7-fb44acf2d5ed

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за промет на стока и услуги САГА МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1291f38a-6970-45d7-a8fc-58963be1722f

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство промет и услуги АМЦ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/353b9745-a9a6-4e1c-b43b-2668558d3d0a

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b1306101-e41a-48ab-8641-1807873b82d2

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство,инженеринг.консалтинг и услуги ДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f583ecb5-9315-4fba-b9fd-a5336c273f03

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca0e9d87-58a5-42e1-8fc7-8af3e3a31277

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за производство,трговија и услуги БЕННИНГ-ПСАМ ДОО експорт-импорт Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/71f18996-b704-4811-a02b-ee2f0f2fb915

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Друштво за истражување и развој во техничките и технолошките науки УЛТРА ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/90591596-29d7-46e6-8566-102d50804487

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/35adaee2-031a-46bb-ae7d-1f106d70e252

23/2017

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

Друштво за производство,трговија и услуги 2-РИ АВГУСТ ДООЕЛ Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98d9fd77-6550-4302-86d1-63362c4933e7

17/2017

Набавка на нафта за греење

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ee6c2a57-cd77-4997-822f-c42dc17880da

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ

Евиденции за период  01.07.2016 - 31.12.2016 - https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/85d96907-c4b6-409b-8e52-aa2a3ae90ae9

Евиденции за период  01.01.2017 - 30.06.2017 - https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/a2978298-ef83-4634-9cbd-2a36a81127ef

 

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2017

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

30.01.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb592228-5042-4b9b-9eab-4519fe18e061/1

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

30.01.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aea1ddb-90a0-4d68-b242-acc60e992c0f/1

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

01.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ead6531c-d9d3-4dfe-b12c-f54b903c5cce/1

04/2017

Набавка на услуги за обезбедување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

20.02.2017 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

14.03.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b5f1da96-46d2-4c0e-a7c7-985820546c7e/1

06/2017

Набавка на Кампус лиценци

16.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b0210a5-d862-4d17-a309-fcc1d06c7c6a/1

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

28.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1676198f-56d8-4299-9c9e-6b9ea3315352/1

08/2017

Набавка на Годишен сервис на ICP-MS, ICP-AES

17.03.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41d76400-58a4-4ae2-90cc-e42ef892ca23/5

09/2017

Набавка на Годишен сервис на XRD

17.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f7b1513-ae9d-4676-9046-b0a81200ba7b/5

10/2017

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта)

14.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc73f1d9-726e-4895-ab1d-5e67ea1cb34b/5

11/2017

Набавка на Одржување на оптика

04.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bec821f3-3238-4e79-bda4-8e0be501daab/5

12/2017

Набавка на Потрошен материјал за одржување

11.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/168fbab3-c7a2-4ea6-a00d-0458d99dd0a9/5

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

15.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ea37b65c-5ac6-44e6-ba95-f716b88b05d1/1

14/2017

Набавка на Гуми

25.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91ea9b3b-a6bc-4a9c-944e-12e65ceac25d/5

15/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел

03.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d4dddc3-cb0d-44bd-9870-f39749bc2cdb/1

16/2017

Набавка на електрична енергија (активна струја)

09.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c930ec74-9a2e-4271-a9e3-c834c856265f/1

17/2017

Набавка на нафта за греење

14.06.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b8fca59b-e738-4e0c-8c66-8d3b378d7398/1

18/2017

Повторна набавка на Кампус лиценци

11.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c5f64bc-eecc-4a99-935c-8bdc93fe1680/1

19/2017

Набавка на Опрема за видео надзор

09.05.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b467a6c-0607-443b-a812-7ff5ac293bda/5

20/2017

Набавка на Лабораториски мебел

09.05.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5469f619-176f-4d77-9a49-fd60bba1b607/5

21/2017

Набавка на кулер за XRD

22.05.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9bdc0dad-209c-403b-8452-3d3f15727e5e/5

22/2017

Повторна набавка на Потрошен материјал за одржување

23.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/74eaef0f-ba89-4b44-98d6-0776f4c105dc/5

23/2017

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

27.06.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c555fd12-5caf-4d7c-b001-bd170536b26d/1

24/2017

Набавка на горива

27.06.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/29d85867-f4d2-4def-976b-108477078ab2/1

25/2017

Набавка на Сервисирање на ПП апарати(протипожарна опрема)

14.06.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4264637f-27da-4599-a16d-757bfb0772ee/5

26/2017

Набавка на Технички преглед за регистрација на возила (услуги за технички преглед,подготовка на документација и пресметка на јавни давачки за регистрација на возила)

03.07.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ad6653a1-a69d-4f8f-880b-378d05c41b51/5

27/2017

Набавка на Годишен сервис на електронски микроскоп

30.06.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42a35709-bfb9-4060-adac-d58fd076df60/5

28/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел - Мобилни архивски ормари

14.08.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f53d4c50-934f-47fe-8f94-354eb1eac4dd/1

 


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.