Поднесување на секаков тип на барања (пред упис на непарен семестар)
07.02.16

Подолу наведените типови на барања е потребно да се процесираат најдоцна пред почетокот на семестарот: Барањето се поднесува на шалтер на студентски прашања. Се однесува на барање за (линк до барање):

- Префрлување од друг Универзитет;

Потребно е да се приложи исписница; од Универзитетот / факултетот;

- Префрлување од еден на друг факултет / насока / студиска програма во рамките на УГД;

Потребно е да се приложи и потврда за (редовен) студент;

- Признавање на испити;

Потребно е да се приложи и уверение со положени испити од каде се бара признавање и студиска програма од истата институција;

- Промена на статус (активен, во мирување, повторно запишување на испишан студент);

Доколку го менува статусот Во мирување, се приложува и документ за оправдување на барањето за мирување;

- Промена на начин на студирање (редовен / вонреден);

Се приложува и Потврда за (редовен) студент и Изјава од студентот за истото (образец на студентски прашања);

- Промена на начин на плаќање;

- Промена на изборен предмет (линк);

За сите погоре наведени категории е потребна и уплата од 50,00 денари за административна такса. По донесувањето на одлуката, референтот на студентски прашања го информира студентот (идниот студент / задолжително да се остави телефон и е-пошта за контакт во барањето) за одлуката и постапување (уплата) во однос на истата.

Поднесување на барање најдоцна до: 10.07.2016

Процесирање на барање најдоцна до: 11.09.2016