Јавни набавки

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)

 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

37/2016

Повторна Набавка на опрема по проект - Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица (Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People - UNCAP)

Друштво за услуги СРЦ СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e597ec47-af46-450b-94ad-cf42cb911070

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за угостителство и трговија ОАЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА АД Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87f20d34-5628-4747-8a36-e336718c4d17

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ ДОО с.Крупиште Карбинци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e10bfee-7e14-4d34-8766-4615865eebd8

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/43a95ca8-4e11-46c3-ab48-e4a486351df7

43/2016

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87155b28-a4a4-4e04-a94c-9059c9c12d7f

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ

Евиденции за период  01.07.2016 - 31.12.2016

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2017

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

30.01.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb592228-5042-4b9b-9eab-4519fe18e061/1

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

30.01.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aea1ddb-90a0-4d68-b242-acc60e992c0f/1

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

01.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ead6531c-d9d3-4dfe-b12c-f54b903c5cce/1

04/2017

Набавка на услуги за обезбедување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

20.02.2017 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

 

Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.

Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231