Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Потребни документи за упис и уплата за втор циклус на студии

ТЕРМИН НА УПИС : 18.10 – 30.10.2018 г.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат (согласно висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на универзитетот за II циклус студии,):

  • Индекс
  • три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5);
  • пријавни листови ( розов лист, семестрален лист, договор за студирање, информатор за втор циклус студии)
  • две уплати од 50 денари административна такса

Напомена: сите потребни формулари можат да се набават во универзитетските книжари.

Потврда за осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години)

 I.

Потврда за уплатени 1.200,00 денари - за пријава за упис

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-37

Приходна шифра 723019

Програма 44

Образец ПП-50

 II.

потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата

потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата

(можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра)

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-37                                   

Приходна шифра 723012

Програма 44

Образец ПП-50

III.

Потврда за уплатени 650,00 денари - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095                

Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60

Приходна шифра 723119

Програма 44

Oбразец ПП-50

IV.

Потврда за уплатени 400,00 денари - за материјални трошоци,  солидарна одговорност

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-37                           

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

V.

Потврда за уплатени 150,00 денари за студентско собрание.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 60

Приходна шифра: 723119

Програма 44

Образец ПП50

Vl.

Потврда за уплатени 300,00 денари за надомест за книжен фонд на Универзитетот

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка:100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-56                           

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

Vll.

Потврда за уплатени 500,00 денари за упис на прв семестар

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Сметка на  корисник 1600160330-788-37                           

Приходна шифра 723019

Програма 44

Oбразец ПП-50

VIII.

Потврда за уплатени 390,00 денари за спортски активности

Примач: „Универзитетски спортски центар“- Штип

Банка на примачот : Стопанска банка

Сметка : 200001926783548

Образец ПП10