Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •   

УПИСИ 2019/2020 Г.

Соопштение:

На студиските програми на кои има останато слободни места по Конкурсот за упис на студенти на прв циклус студии, документи за упис ќе се примаат и на 26 и 27 септември (четврток и петок).

 • Конкурс за прв циклус 2019-2020

 • Модул за електронско пријавување на кандидати на конкурс и со префрлување од други Универзитети

 • Приговори од уписи

 • Рокови за пријавување, проверка на знаење и умеење и запишување

   

  * I (прв) уписен рок – Приговори по прелиминарно објавени резултати на 10 септември

 • Преглед на резултати од рангирање

 • Документи за запишување на УГД 2019-2020 г.

  1. Индекс
  2. Три фотографии (2 од 6х9 и 1 од 4х5)
  3. Пријавни листови:
  • Розов лист (за прв семестар)
  • Семестрален лист (за прв семестар)
  • Договор за студирање
  • Две уплати по 50 денари за административна такса

  Жиро-сметка на Буџет на РМ 100000000063095

  Банка на примач: НБРМ

  Уплатна сметка 840 174 03161

  Приходна шифра 722313

  Програма 00

  • Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари за тековната година и склучен договор со компанијата за периодот за целокупното студирање.
  1. Потврда за уплатени 6,125.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти во државна квота за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00 денари.
  • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти со кофинансирање за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00 денари.
  • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за вонредни студенти за сите факултети.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723012

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 400,00 денари – за материјални трошоци и за солидарна одговорност на ниво на Универзитет.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 300,00 денари за надомест за книжен фонд на Универзитетот.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 56

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 150,00 денари за студентско собрание.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 60

  Приходна шифра: 723119

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 760,00 денари за информатички и културни активности.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 60

  Приходна шифра: 723119

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 1,000.00 денари за потрошен лабораториски материјал / теренска настава.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723014

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 500,00 денари за упис на прв семестар

  Жиро - сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 390.00 денари за спортски активности

  Жиро -  сметка на Универзитетски спортски центар – Штип

  Банка на примачот: Стопанска банка

  Сметка: 200001926783548 Образец ПП10

 • Информација за тестирање на знаења и умеење

  ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА (Современ танц)

  (приемниот испит ќе се одвива во еден ден)

  1. Кратка танцова изведба (по желба на кандидатот)
  2. Краток есеј од областа на современиот танц
  3. Интервју со кандидатот

  ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во три дена)

  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Сликање мртва природа со акварел

  ВАЈАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Вајање слободна форма во глина

  Секоја поединечна задача се изведува во времетраење од 4 часа.

  МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во еден ден)

  Студиска програма: Теорија на музиката и музичка педагогија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈА)

  • Градење на зададени трозвуци,
  • Градење на трозвуци и четиризвуци со зададен басов тон,
  • Градење на квинтакорди во зададени тоналитет со зададени стапала.

  Литература:

  1. Marko Tajcevic. 1962. Osnovna teorija muzike.Beograd: Prosveta

  III – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Соната по избор
  • Етида по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Етнокореологија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА)

  1. практични познавања на етнокореолошката наука

  • играорски предиспозиции
  • играчки репертоар
  • синхронизирани вежби
  • методика на народни ора

  2. теориски познавања на етнокореолошката наука

  Литература:

  1. Јаневски Владимир, Главни карактеристики на играорните подрачја, Зборник на трудови II, Илинденски денови, Битола 2010.

  Студиска програма: Музичар изведувач (Флејта, Обоа, Кларинет, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ)

  • Етида по избор
  • Виртуозна пиеса
  • Циклично дело

  Студиска програма: Композиција

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈА)

  • Градење на зададени трозвуци,
  • Градење на трозвуци и четиризвуци со зададен басов тон,
  • Градење на квинтакорди во зададени тоналитет со зададени стапала.

  Литература:

  1. Marko Tajcevic. 1962. Osnovna teorija muzike.Beograd: Prosveta

  III – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Соната по избор
  • Етида по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Музичар изведувач (пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Концертна етида по избор
  • Соната по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Соло пеење

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ВОКАЛНО ПЕЕЊЕ)

  Изведба на три композиции од различни епохи :

  • Стара класика
  • Романтизам
  • Арија

  Кандидатот одбира по сопствен избор со кој композиции ќе се претстави.

  Студиска програма: Џез студии (џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Слушање, препознавање на интервали и трозвуци.

  II – ДЕЛ (ПИСМЕН ТЕСТ)

  • Теорија – Историја

  Литература:

  • The History of Jazz – Ted Gioia (или извор по слободен избор на кандидатот),
  • Тhe Jazz Theory Book – Mark Levine (или извор по слободен избор на кандидатот).

  III – ДЕЛ (МАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ)

  • Блуз композиција (слободен избор)
  • Џез стандард (слободен избор)

  Литература:

  • The Real Book – Jazz Standards, (или извор по слободен избор на кандидатот)

  Студиска програма: Чалгиска музика (Канон, Ут, Кларинет, Виолина)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Слушање, препознавање на интервали, трозвуци и нивно пеење.

  II – ДЕЛ (ПИСМЕН ДЕЛ)

  • Теорија

  Литература:

  • Боривоје Џимревски, Чалгиската традиција во Македонија, Скопје 1985, стр. 7- 12.

  III – ДЕЛ (МАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ)

  • Мелодиски линии по слободен избор

  Студиска програма: Музичко сценски режисер

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ВОКАЛНО ПЕЕЊЕ)

  Изведба на три композиции од различни епохи :

  • Стара класика
  • Романтизам
  • Арија

  Кандидатот одбира по сопствен избор со кој композиции ќе се претстави.

Лице за информации:
Христина Ампова

тел. 032 550 840;    e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Локација за прием на документи:

Штип, за сите факултети и студиски програми, во фоајето на Центарот за култура „Ацо Шопов“;

 

Струмица, Наставен центар на УГД, ул. „Гоце Делчев“ бб за Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет, Филолошки факултет и Машински факултет; 

Скопје, Наставен центар на УГД, бул. „Александар Македонски“ 24 за Факултет за туризам и бизнис логистика;

Радовиш за Електротехнички факултет;

Кавадарци, Наставен центар на УГД, ул. „Шишка“ бр. 25 за Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Факултет за природни и технички науки;

Прилеп, Наставен центар на УГД, ул. „Леце Котески“ бб за Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки и Технолошко-технички факултет; 

Гевгелија, Наставен центар на УГД, ул. „7 ноември“ бб за Факултет за туризам и бизнис логистика.