Испитувања на параметри во животна средина

Дефинирање на амбиентални концентрации на прашина

Дефинирање на амбиентални концентрации на гасови (CO, CO2, NO2,SO2,O2,H2S, Експлозивни гасови (LEL)

Дефинирање на концентрации наиспарливи органски компоненти (VOCs)

Дефинирање на климатски параметри (температура, притисок, влажност, брзина и правец на струење на воздух)

Дефинирање на ниво на бучава

Изработка на модел на дисперзија на бучавата во работна и животна средина

Изработка на модел на дисперзија на прашина во работна и животна средина