Испитување на параметри во работна и животна средина

Дефинирање на амбиентални концентрации на прашина


 

Light scatering real time aerosol monitor, MICRODUST proAerosol Monitoring System


Разни типови пумпи (0,5 - 30 l/min), циклони, биоаеросоли семплери, семплери за азбест)


Дефинирање на амбиентални концентрации на гасови, микроклиматски параметри


VRAE PMG 7800 Confined Space Gas Detector


Мултифункционален инструмент за мерење на климатски и вентилациони параметри во затворени простории, ТESTO 435-2 и ТESTO 435-4


GRAYWOLF TG-501, Portable Multi-Gas Detector


VOC-TRAQ™ total volatile organic compound (TVOC) detector


                                   

G200 N2O analyser                                        етеоролшка станица WatchDog 2000


Мерење на ниво на бучава


Sound Level Meter CR: 831C, Carrying Case SK: 250, согласно IEC 61762  инструмент Класа 1


Дефинирање на концентрации на издувни гасови


Тesto 350-S/XL Flue Gas Analyzer