За лабораторијата

Адреса: Факултет за природни и технички науки ул. „Гоце Делчев“ бр.89
Штип
Македонија
Е-пошта: ambicon@ugd.edu.mk
Телефон: 032/ 550-570, 550-584;
Мобилен: 075 497-925