Утврдување на персонална експозиција

Дефинирање на ниво на персонална експозиција на прашина


 

                   

Пумпа Cassela apex             SKC Пумпа AirCheck 52                IOM sampler


Дефинирање на ниво на персонална експозиција на гасови


 

                           Gastec пасивни дифузни дозиметарски цевки


Дефинирање на персонална изложеност на бучава


 

Дозиметар за бучава, ER-200D, Etymotic Research