Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2019/20 г. - FMN
Распоред2/13/2020
raspored-p-2019-20-209.mfw 9:33 PMГрупи
Општа медицина Дентална медицина и Забни техничари Фармација
Медицински сестри и Акушерки Оптометристи Медицински лаборанти
ФизиотерапевтиMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (2/13/2020 21:33)