Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

Членови на Матична комисија

Членови на Матична комисија за формирање на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип:

 • Проф. д-р Марија Ташева (претседател);
 • Проф. д-р Владо Поповски
 • Вонреден проф. д-р Саша Митрев
 • Проф. д-р Тодор Делипетров
 • Проф. м-р Стела Слејанска
 • Доц. д-р Сашко Кедев
 • М-р Зоран Ставрески

Членови на Универзитетски сенат во првиот мандатен период од 2007 до 2011 година се:

 • Проф. д-р Ристо Кукутанов
 • Виш научен соработник д-р Милан Ѓеоргиевски
 • Проф. д-р Душан Тодоровски
 • Доц. м-р Никола Смилков
 • Проф. д-р Блажо Боев
 • Проф. д-р Стојан Здравев
 • Проф. д-р Стеван Алексоски
 • Доц. д-р Јован Ананиев
 • Проф. д-р Трајко Мицевски
 • Доц. д-р Ристо Фотов
 • Доц. д-р Живко Гацовски
 • Доц. д-р Ацо Кузелов
 • Доц. д-р Стефанија Лешков Зеленикова
 • Доц. м-р Тони Китановски
 • Доц. д-р Јованка Денкова
 • Доц д-р Душко Алексовски
 • Проф. д-р Солза Шопова Грчева
 • Проф. д-р Владо Гичев
 • Проф. д-р Стефан Петрушев
 • Проф. д-р Никола Камчев
 • Проф. д-р Верица Илиева
 • Проф. д-р Ѓорги Шуманов
 • Проф. д-р Орце Спасовски
 • Проф. д-р Милан Илиевски
 • Проф. д-р Златко Јаковлев
 • Доц. д-р Цвета Мартиновска
 • Доц. д-р Никола Димитров
 • Доц. д-р Златко Јаковлев
 • Доц. д-р Круме Николовски
 • Доц. д-р Винета Сребренкоска
 • Доц. д-р Димко Димески
 • Доц. д-р Крсто Блажев
 • Доц. д-р Снежана Ставрева Веселиновска
 • Доц. д-р Бистра Ангеловска
 • Доц. д-р Александар Костадиновски
 • Лектор Драгана Коцева
 • Дарко Стојанов
 • Илија Илиев
 • Драган Николовски
 • Трајче Здравков

На првата конститутивна седница на сенат се верификуваше мандатот на следниве членови на сенат:

 • Проф. д-р Душан Тодоровски
 • Доц. м-р Никола Смилков
 • Доц. д-р Живко Гацовски
 • Проф. д-р Блажо Боев
 • Проф. д-р Стојан Здравев
 • Проф. д-р Стеван Алексоски
 • Доц. д-р Јован Ананиев
 • Проф. д-р Трајко Мицески
 • Доц. д-р Ристо Фотов
 • Доц. д-р Ацо Кузелов
 • Доц. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
 • Доц. м-р Тони Китановски
 • Проф. д-р Солза Шопова Грчева
 • Проф. д-р Владо Гичев
 • Проф. д-р Стеван Петрушев
 • Проф. д-р Никола Камчев
 • Проф. д-р Ристо Кукутанов
 • Виш научен соработник Милан Ѓорѓиевски
 • Лектор Драгана Коцева
 • Дарко Стојанов
 • Илија Илиев
 • Драган Николовски

Членови на Ректорска управа (на првата седница):

 • Проф. д-р Саша Митрев
 • Проф. д-р Стеван Алексоски
 • Проф. д-р Никола Камчев
 • Проф. д-р Тодор Делипетров
 • Проф. д-р Блажо Китанов
 • Проф. д-р Владо Гичев
 • Проф. д-р Илија Каров
 • Доц. м-р Илчо Јованов
 • Научен соработник Душан Спасов
 • Илија Илиев