Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)

(Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни набавки за 2018/1)
(Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни набавки за 2018/2)
(Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни набавки за 2018/3)
(Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни набавки за 2018/4)


ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2018

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2018

Набавка на услуги за копнен транспорт

01.02.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/441b5524-afb9-42eb-8cd6-12aa82d24b4a/1

02/2018

Набавка на Уредување на дворно место и паркинг за студенти на Кампус 2

 

05.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/976feafc-826a-4455-bdc8-1bdf21a8659f/1

03/2018

Набавка на Сервисирање на возила

05.02.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b134620-b6ee-49d8-a83c-4b824fb88512/1

04/2018

Набавка на услуги за изнајмување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

07.02.2018 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

05/2018

Набавка на Клими

07.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56a6a036-36ee-4ac7-897f-b16c02e06d14/5

06/2018

Набавка на Информатичка опрема

26.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aec5c89f-8814-4d56-8c5d-9cfb2cfcc17d/1

07/2018

Набавка на Услуги за фиксна телефонија за 24 месеци

05.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c025805c-361e-4a58-8562-cdaed784a24f/5

08/2018

Набавка на Потрошни материјали и хемикалии по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик „Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“ по Договор бр. SPS G5266

05.03.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7417a7f-68c6-46ed-8a1d-a2a33cc787a8/5

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

19.03.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1cf0b91d-58e2-4053-9b7d-16eb81eedd4c/1

10/2018

Набавка на Систем за капиларна електрофореза по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

15.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f532b11-de21-4279-936e-bb429c992bc1/1

11/2018

Повторна набавка на Клими

07.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff64adad-31bf-4722-b1b2-654a7e751249/5

12/2018

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта)

12.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ff02036-ba4c-4823-8079-2b873a67deca/5

13/2018

Набавка на услуги од агенција за обезбедување на имот

23.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff1461d7-bc0b-4c9b-8db1-cee176dd947f/5

14/2018

Набавка на Хотелски услуги за сместување во Штип за 24 месеци

11.04.2018 10:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

15/2018

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови за 24 месеци

11.04.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1438e2b0-7921-42f7-bbdd-d02d910d8187/1

16/2018

Набавка на ситен рекламен материјал

02.04.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/36c51f91-e25a-4119-b818-1129cab0439f/5

17/2018

Набавка на плакети,награди и други признанија

26.03.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/501a07a0-672d-4450-b390-be40ef140100/5

18/2018

Набавка на Санација и адаптација на простории на Кампус 2 на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

02.05.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a742a29-a8bf-4af9-95ba-296dd4033725/1

19/2018

Набавка на услуги од авторска агенција

17.04.2018 10:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

20/2018

Набавка на Санација и адаптација на простории во објекти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Скопје

02.05.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/687b4961-e60b-4930-a63e-2d8261d67ea0/1

21/2018

Набавка на Одржување на оптика

02.05.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54037368-f0d3-414c-a64c-e991589a24a7/5

22/2018

Набавка на специјални средства за хигиена.

14.05.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3c6d17de-c897-408f-b8f7-1e45f9624cde/1

23/2018

Набавка на Кампус лиценци

15.05.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d90626ba-8553-4f40-8f1d-1cd4a4cb9adb/1

24/2018

Набавка на електрична енергија (активна струја)

04.06.2018 10:0

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3877f5f4-60f6-4bde-ad3e-9ed2b228d467/1

25/2018

Набавка на Гуми

15.05.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5892901-7594-4279-b76c-c4218f30f0c0/5

26/2018

Набавка за Изградба на стакленик во атриум на Кампус 2

15.05.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91964eb0-8196-4879-881b-49bd63e9f813/5

27/2018

Набавка на услуги за копирање на материјали за потребите за изведување на наставата на Универзитетот,, Гоце Делчев” во Штип

07.06.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4948098-1091-4bc9-91b3-2611eaaa737a/1

28/2018

Набавка на Годишен сервис на ICP-MS, ICP-AES

04.06.2018 10:30  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/22924b1f-c620-40c6-b1b7-b5493084a601/5

29/2018

Набавка на Услуги за мобилна телефонија за 24 месеци

21.06.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56ebc90b-191c-4c5d-9512-a5f5c47e97bb/1

30/2018

Повторна набавка на хотелски услуги за сместување во Штип за 24 месеци-Оглас бр.30/2018

21.06.2018 10:30

Објавен во други огласи во ЕСЈН

31/2018

Повторна набавка за Изградба на стакленик во атриум на Кампус 2

12.06.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8cd73bf5-109b-4770-8751-4f6163280166/5

32/2018

Повторна набавка на Санација и адаптација на простории во објекти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Скопје - објект на Факултет за образовни науки во Штип

25.06.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/149a09a6-ea4c-41f1-be09-395d7480eacd/1

33/2018

Повторна набавка на Санација и адаптација на простории на Кампус 2 на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

25.06.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57f0a214-c342-47f1-a085-f06698784e05/1

34/2018

Набавка на Дезинфекција,дезинсекција и дератизација

12.06.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4ec7c658-8c83-4870-bbc3-fa0e0b867b0a/5

35/2018

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

26.06.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/edbb1747-5996-4cc3-a50e-43dc95a79e54/1

36/2018

Набавка на горива

03.07.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/03011bb8-54bf-43da-a051-8c45a4e71a22/1

37/2018

Набавка на Сервисирање на ИТ опрема

20.06.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/220b93c3-5b79-4393-aeff-4a137ce1c975/5

38/2018

Набавка на нафта за греење

18.07.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b82e3c4-eb36-4b05-a796-7a910d5c2947/1

39/2018

Набавка на Сервисирање на ПП апарати (противпожарна опрема)

20.06.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae9152d5-b07f-4165-961f-22d749932684/5

40/2018

Набавка на Годишен сервис на електронски микроскоп

20.06.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/31d674d9-4eec-4245-8ff0-80548573e5c1/5

41/2018

Набавка за Изградба на стакленик во атриум на Кампус 2

15.08.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb6d030c-afaa-42e5-895e-6b24dda5f523/5

42/2018

Набавка на услуги за изработка на дипломи

15.08.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/48dcacda-f943-42d0-b407-df0b98978330/5

43/2018

Набавка на Потрошен материјал за одржување

10.09.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ae296c8-edb8-4622-9724-cf652ba0ef15/5

44/2018

Набавка за Изградба на рампа за паркинг на Кампус 2

03.09.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa148ea6-fe3a-4954-9883-f5813f91765b/5

45/2018

Набавка на услуги за технички преглед,подготовка на документација и пресметка на јавни давачки за регистрација на возила

13.09.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f3667e5-a5e3-499a-af66-5619aac9dc4b/5

46/2018

Набавка на Осигурување на возила

13.09.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ec6cff99-cfb8-4aab-8169-7f18e06b7d07/5

47/2018

Набавка на лабораториска опрема за Биохемиската лабораторија на Факултетот за медицински науки по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

27.09.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fed24cf4-6f0f-4145-827c-95fc253c226a/5

48/2018

Набавка на лабораториски потрошни материјали и хемикалии по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

04.10.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f9dbc2d-976e-49a6-927c-2105977bb3f7/5

49/2018

Набавка на Хотелски услуги за сместување во РМ за 24 месеци по Оглас бр.49/2018

08.10.2018 10:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

50/2018

Набавка на Услуги за калибрација на лабораториска опрема

04.10.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3d835bd-c7e4-45a2-902d-b058845eb1e0/5

51/2018

Набавка на технички гасови и регулатори

04.10.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94c13a1c-a6bf-4b67-b7f2-14c1b19bac22/5

52/2018

Набавка на Систематски прегледи на вработените - Оглас бр.52/2018

25.10.2018 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

53/2018

Набавка на Осигурување на подвижен и недвижен имот

24.10.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06603998-7215-4a78-8c92-90f86c1f1e71/5

54/2018

Набавка на канцелариски материјал

25.10.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2efcdd2b-c344-4cd5-95f0-75d67c614ef9/5

55/2018

Повторна набавка на Осигурување на возила

24.10.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4dbcc101-922c-41af-a6b7-c6441955308f/5

56/2018

Повторна набавка на технички гасови и регулатори-гасови за калибрација

19.11.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a8493321-4d98-4851-9153-8b0710f1ae3b/5

 

57/2018

Набавка на средства за хигиена

19.11.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a53263a6-efdc-4b8e-8c2b-8f92e25d22b3/5

 

58/2018

 

Надзор над изведба

19.11.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df7985bf-8c04-4407-8134-9ff384a8ae06/5

 

59/2018

Набавка на новогодишни пакетчиња и украси

22.11.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/901c0f26-3317-4430-921d-799d738dab79/5

 

60/2018

Набавка на Поправка и тековно одржување на лабораториска опрема

27.11.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2279af-d58c-4920-85cc-890858590006/5

 

61/2018

Набавка на Одржување на машински инсталации, котлари, водовод и канализација

03.12.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4aef0702-5785-470f-9285-dcb360287445/5

 

62/2018

Набавка на Одржување на чилер

03.12.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d2bed66-6d8d-4cc2-9bf3-b5ad1182055e/5

 

63/2018

Набавка на Поправка и тековно одржување на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации

03.12.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/920b2b1f-cf1d-4804-b48f-16a2560a459d/5

 

64/2018

Набавка на тонери и драмови

10.12.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fec55aed-1de8-4a1e-a00c-d468584d2c0c/5

 

65/2018

Набавка и резервација на авионски билети

19.12.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d355db5f-02ef-40c4-bebc-2b9a67a23362/1

 

66/2018

Набавка на Канцелариски и друг мебел

10.12.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/72b89846-1cc8-470f-9b37-d8f454d255d0/5

 

67/2018

повторна набавка на лабораториски потрошни материјали и хемикалии по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

24.12.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01623396-595c-434f-bb2d-9b381ca401f2/5

 

68/2018

Набавка на Универзитетско вино

10.12.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b213b72c-3222-42ed-b1e9-677a71ce583a/5

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 2018

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

51/2017

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a0e6e8c0-5284-4fac-b562-2967173ceafd

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за маркетинг, консалтинг, продукција и услуги РБЦ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/35c15c5c-4030-4402-8f15-97b7769ee6a1

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f9a8a27a-ce0c-43e9-b084-e402a8c568a9

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет и услуги ФАРМАС МН ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8f921cc2-1ec2-4df2-925e-096228e9f7de

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет и услуги Л & Н & Т ДИАГНОСТИК ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/305ff529-a06f-44d4-a05c-f826c5d0fc50

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/907a2a02-9e65-4307-b830-c88fea6b3fd2

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет со лабораториски апарати и прибор, хемикалии, ваги, филтрација и услуги ЛАБОРАТОРИЈА Костадинка Јанчевска ДООЕЛ импорт-експорт Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ee426576-810c-418c-ab78-535bf4270446

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b3318be0-1797-4835-a0a0-77cf54452e66

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво ЛАБЕНА трговија,советување и производство на лабораториска опрема ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2cbd70ca-a122-40f1-a3a8-2faf28be0e1b

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за трговија,производство и услуги БИ-ЕЛ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c73cd71d-3df2-4aa1-8844-f868c13bde49

42/2017

Набавка на потрошен материјал за лабoратории и ситен инвентар

Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/21a30b91-c1c3-4894-a151-a3f57d58da2d

03/2018

Набавка на Сервисирање на возила

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a22751d-afe1-4945-a6a8-29a7e752fff2

02/2018

Набавка на Уредување на дворно место и паркинг за студенти на Кампус 2

Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги ТЕС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b89a6f0b-63d1-4553-94be-8f14ea586f1d

01/2018

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за производство,туризам,угостителство и трговија ТОРИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0f731347-1172-451c-ace5-43ac826d7dc9

01/2018

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за транспорт трговија и услуги ФИЛЕ ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf82a1ea-61ba-4976-a8f5-8598b993e38a

06/2018

Набавка на Информатичка опрема

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/08c73011-acf4-4db7-915e-dd7aa9fedf8a

06/2018

Набавка на Информатичка опрема

Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4af4d28f-ee94-4df2-be66-3708a2192ac2

06/2018

Набавка на Информатичка опрема

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6e382a7e-9d6b-4c87-83e1-80308a295c9b

10/2018

Набавка на Систем за капиларна електрофореза по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/785bf9f8-8284-4513-8ccc-834d756f69c8

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07594f01-9c93-4649-9ad7-a50d61acb1b7

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

Друштво за производство, трговија и услуги ИНОТЕК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Берово

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9e3eaebe-b496-47d0-a016-27cf9b700d2d

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

Друштво за маркетинг, консалтинг, продукција и услуги РБЦ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7b22b332-5f5d-44ce-876f-5ab950333a6f

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/453bb42e-b9ed-48c5-b820-cca558940535

15/2018

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови за 24 месеци

Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5857a53d-ee1b-4654-91db-f2641a0abce0

15/2018

Набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови за 24 месеци

Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f62a778b-4e69-4497-8248-83f3c40b89e8

20/2018

Набавка на Санација и адаптација на простории во објекти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Скопје

Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2487d11a-610b-4240-8c30-a44d026c6352

20/2018

Набавка на Санација и адаптација на простории во објекти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Скопје

Друштво за производство, промет, проектирање, монтажа и инсталирање, инжењеринг ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98c75400-91ed-460b-b402-93a087f4053f

23/2018

Набавка на Кампус лиценци

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК СИСТЕМ ДОО Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4f23ed67-adbb-49a3-8c4c-684a5f82adf1

22/2018

Набавка на специјални средства за хигиена.

Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЕУРОПАП увоз-извоз ДОО Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e46d31a1-2dbf-4546-846b-8d1454c88fd7

22/2018

Набавка на специјални средства за хигиена.

Друштво за трговија, производство и услуги ИМПУЛС-Д ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f29eb06e-f509-439f-99a1-383bc9652e6b

24/2018

Набавка на електрична енергија (активна струја)

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/05acd31a-4689-43fb-b987-6bdd5a657dd8

27/2018

Набавка на услуги за копирање на материјали за потребите за изведување на наставата на Универзитетот,, Гоце Делчев” во Штип

Друштво за производство,трговија и услуги во универзитетот УНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/09e3e0f7-7447-4f0e-ab15-8e6c3cb5f941

30/2018

Повторна набавка на Хотелски услуги за сместување во Штип за 24 месеци по Оглас бр.30/2018

Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ ДОО с.Крупиште Карбинци

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/317c2310-c487-4173-aa14-f0bbb64ea1bb

 

35/2018

Набавка на Издавачки и печатарски услуги

Друштво за производство,трговија и услуги 2-РИ АВГУСТ ДООЕЛ Штип

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6785acd0-791a-4378-b000-fc0900f203c7

33/2018

Повторна набавка на Санација и адаптација на простории на Кампус 2 на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис Зрновци

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ef0c9b08-8bc9-4ec8-85cb-ae87e443ae26

32/2018

Повторна набавка на Санација и адаптација на простории во објекти на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Скопје - објект на Факултет за образовни науки во Штип

Друштво за производство,услуги и трговија ТМ ДОО Штип

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e8e04da6-ad6b-43f8-b78f-62676663400f

29/2018

Набавка на Услуги за мобилна телефонија за 24 месеци

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/31cf5dee-d41f-40a5-8197-60cab52bbe7e

36/2018

Набавка на горива

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8ded321e-a843-4174-82c8-2f37594fd604

38/2018

Набавка на нафта за греење

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d7d07abf-c140-4044-8eff-e34f599bbec6

49/2018

Набавка на хотелски услуги за сместување во РМ за 24 месеци по Тендер 49/2018

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9f23f4d1-33de-4bee-b86b-c7edc8420c3f

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ 2018

Евиденции за период  01.01.2018 - 30.06.2018 -  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/fe7b57a8-c74c-4af9-86cc-d1dd4d2c1a21

Евиденции за период  01.07.2018 - 31.12.2018 - https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/3323faf8-1d6f-40a0-9b4d-db387c6f013a

 

 


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.