Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 
 
 
  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)


 

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2018

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2018

Набавка на услуги за копнен транспорт

01.02.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/441b5524-afb9-42eb-8cd6-12aa82d24b4a/1

 

02/2018

Набавка на Уредување на дворно место и паркинг за студенти на Кампус 2

 

05.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/976feafc-826a-4455-bdc8-1bdf21a8659f/1

 

03/2018

Набавка на Сервисирање на возила

05.02.2018 10:30

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b134620-b6ee-49d8-a83c-4b824fb88512/1

 

04/2018

Набавка на услуги за изнајмување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

07.02.2018 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

05/2018

Набавка на Клими

07.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56a6a036-36ee-4ac7-897f-b16c02e06d14/5

 

06/2018

Набавка на Информатичка опрема

26.02.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aec5c89f-8814-4d56-8c5d-9cfb2cfcc17d/1

 

07/2018

Набавка на Услуги за фиксна телефонија за 24 месеци

05.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c025805c-361e-4a58-8562-cdaed784a24f/5

 

08/2018

Набавка на Потрошни материјали и хемикалии по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик „Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“ по Договор бр. SPS G5266

05.03.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7417a7f-68c6-46ed-8a1d-a2a33cc787a8/5

 

09/2018

Набавка на Лабораториска опрема

19.03.2018 11:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1cf0b91d-58e2-4053-9b7d-16eb81eedd4c/1

 

10/2018

Набавка на Систем за капиларна електрофореза по НАТО проект со оригинален наслов: “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices” или наслов на македонски јазик„Теренски детектор за генотоксичност од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни и експлозивни направи“по Договор бр. SPS G5266

15.03.2018 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f532b11-de21-4279-936e-bb429c992bc1/1

 

 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 2018

 

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

51/2017

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a0e6e8c0-5284-4fac-b562-2967173ceafd

 

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ 2018

 

Евиденции за период  01.07.2017 - 31.12.2017 - https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/d1426d3e-0a4b-4e21-8bb5-4fd8cc31a72c

 


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.