Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.


Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231

 


Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)


ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2019

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2019

Набавка на услуги за копнен транспорт

14.02.2019 09:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/132783b7-c81b-4108-bb69-23b2da350bcc/1

02/2019

Набавка на Сервисирање на возила

14.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bbb5b4bf-fdfc-47e7-ab66-6c0aaef8f2b3/1

03/2019

Набавка на Поправка и тековно одржување на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации за 24 месеци

05.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af5ce40a-a6bf-44e0-bbe1-0504113d9d6f/5

04/2019

Набавка на ситен лабораториски инвентар

11.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c02802bf-3af1-44bf-bf29-f87ec73382ee/5

05/2019

Набавка на Архитектонски услуги

18.02.2019 10:00

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a91081b5-eb5e-49bf-9440-ec7dc211fa89/5

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ 2019

Евиденции за период  01.07.2018 - 31.12.2018 - https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/3323faf8-1d6f-40a0-9b4d-db387c6f013a


Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.