23/01/2017
Се информираат студентите од прв циклус на студии дека е продолжен рокот за заверка на непарен семестар во учебна 2016/2017 година до (заклучно со)...