Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •   

УПИСИ 2018/2019 Г.

   
 • Конкурс за прв циклус 2018-2019

 • Соопштение: Пријавување на кандидати во трет успиен рок

  Се информираат сите заинтересирани кандидати дека електронскиот систем за пријавување на кандидати за упис на студенти во прв циклус на студии е отворен за креирање на електронски апликации во втор уписен рок  2018/2019.

  Нотација: Сите кандидати кои имаат поднесено електронска или физичка апликација во прв уписен рок, кои не се примени и сакаат да се пријават во втор уписен рок:

  1. Потребно е да креираат нова бесплатна е-пријава (систем за е-пријава)  во системот или да купат физичка пријава од книжарниците на УГД и физички да ги уплатат потребните средства за пријавување (50 денари за АТ и 300/500 денари за студиски програм без/со проверка на знаења и умеења – жиро сметка на страна 16 од конкурсот);
   1. Доколку кандидатот се пријави и плати електронски, потребно е да ја испечати апликацијата (кандидатите кои се пријавуваат електронски не купуваат физички пријави и не уплаќаат физички уплатници);
  2. Во предвидените денови за пријавување во втор уписен рок 14 и 17.09.2018:
   1. Доколку кандидатот се пријавува на ИСТ факултет како и во првиот уписен рок:
    1. Ја приложува само новата е-пријава (или физички пријавни листови со уплатници) И евидентното картонче (со евидентен број) од првиот упсиен рок на факултетот / комисијата каде што се пријавува.
   2. Доколку кандидатот се пријавува на РАЗЛИЧЕН факултет како и во првиот уписен рок:
    1. Ги повлекува документите од првиот уписен рок, преку идентификација со евидентниот број од првиот уписен рок и приложување на пополнета изјава за повлекување на документи на комисијата од првиот уписен рок, и
    2. Ги приложува испринтаната е-апликација (или физичките пријавни листови со уплатници), заедно со претходно повлечените документи на факултетот / комисијата каде што се пријавува.

  Сите информации се прикажани во конкурсот за упис на нови студенти на УГД. 

 • Потребни уплати за конкурирање/пријавување

  300,00 денари на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно и уплата за административна такса од 50,00 денари;

  500,00 денари на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата и уплата за административна такса од 50,00 денари.

  Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 100000000063095

  Сметка на корисник 1600160330-788-18

  Приходна шифра 723019

  Програма 44

  Oбразец ПП-50

   

  50,00 денари административна такса

  Трансакциска сметка 100000000063095

  Уплатна сметка 840 174 03161

  Приходна шифра 722313

  Програма 00

  Образец ПП 50

 • Документи за запишување на УГД 2018-2019

  1. Индекс
  2. Три фотографии (2 од 6х9 и 1 од 4х5)
  3. Пријавни листови:
  • Розов лист (за прв семестар)
  • Семестрален лист (за прв семестар)
  • Договор за студирање
  • Две уплати по 50 денари за административна такса

  Жиро-сметка на Буџет на РМ 100000000063095

  Банка на примач: НБРМ

  Уплатна сметка 840 174 03161

  Приходна шифра 722313

  Програма 00

  • Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари за тековната година и склучен договор со компанијата за периодот за целокупното студирање.
  1. Потврда за уплатени 6,125.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти во државна квота за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00 денари.
  • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти со кофинансирање за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00  денари.
  • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за вонредни студенти за сите факултети.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723012

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 400,00 денари – за материјални трошоци и за солидарна одговорност на ниво на Универзитет.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 300,00 денари за надомест за книжен фонд на Универзитетот.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 56

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 150,00 денари за студентско собрание.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 60

  Приходна шифра: 723119

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 760,00 денари за информатички и културни активности.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 60

  Приходна шифра: 723119

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 1,000.00 денари за потрошен лабораториски материјал / теренска настава.

  Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723014

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 500,00 денари за упис на прв семестар

  Жиро - сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

  Сметка на буџетски корисник: 1600160330

  Единка 788, Корисник 18

  Приходна шифра: 723019

  Програма 44

  Образец ПП50

  1. Потврда за уплатени 390.00 денари за спортски активности

  Жиро -  сметка на Универзитетски спортски центар – Штип

  Банка на примачот: Стопанска банка

  Сметка: 200001926783548 Образец ПП10

 • Модул за електронско пријавување на кандидати на конкурс и со префрлување од други Универзитети

 • Преглед на резултати од рангирање

 • Информација за тестирање на знаења и умеење

  ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во еден ден)

  Приемниот испит се состои од два дела: писмен и практичен.

  • ВО ПИСМЕНИОТ ДЕЛ, кандидатите треба да напишат есеј за нивната поврзаност со танцот.
  • ВО ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ да покажат кореографија или импровизација, која самите ќе ја одберат во траење од најмалку една најмногу три минути.

  Во практичниот дел ќе се одвива и кратко интервју на комисијата со секој пријавен кандидат.

  (студентите ќе дојдат да го полагаат практичниот дел од приемниот испит, а краткиот есеј ќе го имаат подготвено од дома и ќе го донесат кога ќе полагаат практичен дел)

  ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во три дена)

  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Сликање мртва природа со акварел

  ВАЈАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Вајање слободна форма во глина

  Секоја поединечна задача се изведува во времетраење од 4 часа.

  МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во еден ден)

  Студиска програма: Теорија на музиката и музичка педагогија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈА)

  • Градење на зададени трозвуци,
  • Градење на трозвуци и четиризвуци со зададен басов тон,
  • Градење на квинтакорди во зададени тоналитет со зададени стапала.

  Литература:

  1. Marko Tajcevic. 1962. Osnovna teorija muzike.Beograd: Prosveta

  III – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Соната по избор
  • Етида по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Етнокореологија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА)

  1. практични познавања на етнокореолошката наука

  • играорски предиспозиции
  • играчки репертоар
  • синхронизирани вежби
  • методика на народни ора

  2. теориски познавања на етнокореолошката наука

  Литература:

  1. Димоски Михаило, Народните ора и орската традиција, Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996, стр. 281-286.
  2. Пенушлиски Кирил, Македонски фолклор, Историски преглед, Ора и орски песни, Матица македонска, Скопје- Мелбурн, 1999, стр. 509-519.
  3. Јаневски Владимир, Главни карактеристики на играорните подрачја, Зборник на трудови II, Илинденски денови, Битола 2010.

  Студиска програма: Музичар изведувач (Флејта, Обоа, Кларинет, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ)

  • Етида по избор
  • Виртуозна пиеса
  • Циклично дело

  Студиска програма: Музичар изведувач (пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Концертна етида по избор
  • Соната по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Соло пеење

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ВОКАЛНО ПЕЕЊЕ)

  Изведба на три композиции од различни епохи :

  • Стара класика
  • Романтизам
  • Арија

  Кандидатот одбира по сопствен избор со кој композиции ќе се претстави.

  Студиска програма: Џез студии (џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Слушање, препознавање на интервали и трозвуци.

  II – ДЕЛ (ПИСМЕН ТЕСТ)

  • Теорија – Историја

  Литература:

  • The History of Jazz – Ted Gioia (или извор по слободен избор на кандидатот),
  • Тhe Jazz Theory Book – Mark Levine (или извор по слободен избор на кандидатот).

  III – ДЕЛ (МАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ)

  • Блуз композиција (слободен избор)
  • Џез стандард (слободен избор)

  Литература:

  • The Real Book – Jazz Standards, (или извор по слободен избор на кандидатот)
 • Рокови за пријавување, проверка на знаење и умеење и запишување

   

   

 • Приговори од уписи

 • СТИПЕНДИИ

Лице за информации:
Христина Ампова

тел. 032 550 840;    e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Локација: