Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

УПИСИ 2021/2022 Г. ЗА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Соопштение:

 


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС МАГИСТЕРСКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ

 • Конкурс за втор циклус 2021-2022

 • Пријава за втор циклус 2021-2022

 • 1. Постапка за конкурирање

  По извршената електронска апликација, кандидатот треба да ги достави следниве документи во студентска служба во дадениот рок за пријавување.

  Со пријавата, задолжително доставувате скенирани:

  - Диплома(оригинал или фотокопија заверена кај нотар)  за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на  странската диплома);

  - Уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)(кандидатите кои завршиле во странство доставуват  еквивалeнција на оценките);

  - Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена  на нотар фотокопија од патна исправа; --Доказ за познавање на странски јазик (оригинал или фотокопија  заверена кај нотар), 6. -Куса биографија (CV). Напомена: По завршување на постапката по објавениот Конкурс и објавување на Конечната ранг листа, примените кандидати мора да ги достават погоре наведените документи во материјална форма.

 • 2. Постапка за запишување на кандидатите

  Кандидатите кои ќе бидат примени, запишувањето треба да го извршат согласно Соопштение кое ќе биде објавено на web страницата на УГД.

  При запишување примените кандидати треба да извршат уплата согласно објавеното соопштение (конечна листа на примени студенти), како и наведените суми. Уплатниците се доставуваат во студентска служба по завршување на уписниот рок. Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

 • При запишувањето се доставува:

  I. Потврда за уплатени 1.200,00 ден. - за пријава за упис Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата (можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра) Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37* Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50 Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ за партиципација ( во денари).

  III. потврда за уплатени 650,00 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности) Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60 Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. -потврда за уплатени 400,00 ден. -за материјални трошоци,  солидарна одговорност Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. -потврда за уплатени 150,00 дена. – за студентско собрание Назив и седиште на примачот: “Гоце Делчев“ Штип Трансакциска сметка: 100000000063095 Сметка на корисник: 160016033078860 Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  Vl. потврда за уплатени 300,00 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-56 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  Vll. Потврда за уплатени 500.00 ден. За упис на прв семестар Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-37 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VIII. Потврда за уплатени 390.00ден. за спортски активности Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип Банка на примачот : Стопанска банка Сметка :200001926783548 Образец ПП10

  IX. Индекс три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5); пријавни листови (розов лист, семестрален лист, договор за студирање), две уплати од 50 денари административна такса.

  X. Потврда за студентско осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години).

  Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.

 • 3. Рок за пријавување и запишување и доставување на документи

  Прв уписен рок

   

  Пријавување

  Од 15.08.2021г. до 1.10.2021г.

  Запишување

  Од 10.10.2021г. до 15.10.2021г.

  Втор уписен рок

   

  Пријавување

  0д.15.01.2022г. до 1.02.2022г.

  запишување

  Од 8.02.2022г. до 14.02.2022г.

   

 • 4. Услови за запишување

  На постдипломските студии можат да се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус. Универзитетот и неговите единици утврдуваaт кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.  Компатибилноста и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми на прв циклус универзитетски студии за упис на втор циклус студии се уредува со одлука од наставно – научниот, односно уметничкиот совет на единицата на Универзитетот. Условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми на прв циклус универзитетски студии- диференцијални испити се определуваат од соодветната студиска програма на прв циклус на студии. Диференцијалните испити се полагаат на почетокот на студиите од втор циклус (како услов за полагање на испитите од студиската програма на втор циклус студии) и со квантификација на оценката и освоените ЕКТС кредити се евидентираат во додатокот на диплома за завршен втор циклус студии.

 • Листа на запишани кандидати

 

Постави прашање:

УГД

Марјан Марков

Телефон: +389 32 550 061

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Катерина Хаџи-Василева

Телефон: +389 32 550 076

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Факултет за образовни науки (Инфо центар)

 


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ  ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ

 • Конкурс за трет циклус 2021-2022

 • Пријава за трет циклус 2021-2022

 • 1. Постапка за конкурирање

  Поднесување пријава (објавена  на веб страницата, испечатете ја пријавата само за факултетот кој сте го избрале)

  Пријавата може да ја симнете од веб страницата, да ја пополните и скенирана да ја испратите на мејл: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

  Со пријавата, задолжително доставувате скенирани:

  -Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)  за завршен прв и втор циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на  странската диплома);

  -Уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)(кандидатите кои завршиле во странство доставуват  еквивалeнција на оценките);

  -Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена  на нотар фотокопија од патна исправа;

  -Доказ за познавање на странски јазик: документ од Институт за јазици при Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип или меѓународно признат сертификат (оригинал или -фотокопија  заверена кај нотар);

  -Куса биографија (CV)

  Напомена: По завршување на постапката по објавениот Конкурс и објавување на Конечната ранг листа, примените кандидати мора да ги достават погоре наведените документи во материјална форма.

 • 2. Постапка за запишување на кандидатите

  Кандидатите кои ќе бидат примени, запишувањето треба да го извршат согласно Соопштение кое ќе биде објавено на web страницата на УГД.

  Уплатниците се доставуваат во студентска служба по завршување на уписниот рок. Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

 • При запишувањето се доставува:

  1. Индекс

  2. три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5);

  3. пријавни листови ( розов лист, семестрален лист, договор за студирање)

  4. две уплатници административни такси од по 50 денари;

  5. Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно, а за онолку години колку шта траат студиите.

  6. Образец: Изјава од ментор (задолжително)

  7. Образец: Изјава за задолжителни предмети за трет циклус студии (задолжително)

  (Студентот кој нема да ги достави потпишани од менторот и од раководителот на катедрата обрасците под точка 6 и точка 7 нема да бидат запишани на докторски студии)

  I. Потврда за уплатени 1.200,00 денари - за пријава за упис Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-41 Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. Потврда за уплатени 500 евра - за партиципација ( за прв семестар)  – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-41 Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50

  Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ односно 1.000 ЕУР за партиципација за прв семестар ( во денари).

  III. Потврда за уплатени 650,00 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности) Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60 Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. Потврда за уплатени 400,00 денари -за материјални трошоци,  солидарна одговорност Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-41 Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. Потврда за уплатени 150,00 дена. – за студентско собрание Назив и седиште на примачот: “Гоце Делчев“ Штип Трансакциска сметка: 100000000063095 Сметка на корисник: 160016033078860 Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  Vll. -потврда за уплатени 300,00ден.за надомест за книжен фонд на Универзитетот Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-56* Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  Vlll. Потврда за уплатени 500.00 ден. За упис на прв семестар Назив и седиште на примачот:Универзитет “ Гоце Делчев“ Штип Банка на примачот: НБРМ Трансакциска сметка:100000000063095 Сметка на  корисник 1600160330-788-41* Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  lX. Потврда за уплатени 390.00ден. за спортски активности Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип Банка на примачот : Стопанска банка Сметка :200001926783548 Образец ПП10

  X. Потврда за студентско осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (три години).

 • 3. Рок за пријавување и запишување

  Прв уписен рок

   

  пријавување

  Од 15.08.2021г. до 1.10.2021г.

  запишување

  Од 10.10.2021г. до 15.10.2021г.

  Втор уписен рок

   

  пријавување

  0д.15.01.2022г. до 1.02.2022г.

  запишување

  Од 8.02.2022г. до 14.02.2022г.

   

 • 4. Услови за запишување

  Запишувањето на трет циклус студии се врши со објавување на конкурс којшто го објавува Универзитетот. Правото на пријавување на конкурсот го имаат кандидатите кои завршиле соодветни студии од вториот циклус на академски студии со стекната најмалку 300 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и посдипломски) збирно. Со студиската програма на докторски студии може да се предвиди и дека потребниот број на ЕКТС кредити за запишување на таа студиска програма изнесува 360 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и посдипломски студии) збирно. Универзитетот може да постави и други услови за упис на докторски студии. Дополнителни услови кои кандидатите треба да ги исполнуваат согласно спецификите на студиската програма се наведени во  студиската програма (објавена на веб страницата). Со одлука на наставно – научниот совет на докторски студии на кампусот се утврдува соодветноста на вториот циклус за запишување на докторски студии. Кандидатите за запишување мора да имаат активно познавање на еден од светските јазици.

 • Листа на запишани кандидати

  Конечна ранг листа за втор циклус 2021-2022

Постави прашање:

УГД

Сашка Атанасова

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Слаџана Димишков

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Правен факултет