Лабораторијата за минерална технологија функционира во рамките на Факултетот за природни и технички науки (Кампус 2) на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Лабораторијата е наменета за извршување на истражувачка, апликативна и едукативна дејност. Oпремена e со Laser Diffraction Particle Size Analyzer SALD-3101, X-ray Diffractometer XRD 6100, Energy-dispersive X-ray Fluorescence Spectrometers EDX-720 и Scanning Probe Microscope SPM-9700.

XRD
EDX
SALD_3101

Наука

Канцеларија за научноистражувачка работа

Веб страница: http://research.ugd.edu.mk
Брошура за Научноистражувачкиот центар на УГД

Контакт

 • Факс:
  +389 32 390 700
 • Адреса: Кампус 2
  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
  2000, Штип
  Р. Македонија
 • Адреса: Ректорат
  ул: „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
  Пош. фах 201, Штип - 2000
  Р. Македонија