Контакт

  • Адреса:
  • Ул. „Гоце Делчев“ бр.89,
  • 2000 Штип
  • Р. Македонија

Оддел за електронска микроскопија

Oддел за животна и работна средина

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип