Раководител на оддел МТ
проф. д-р Мирјана Голомеова

Стручен соработник
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова

Стручен соработник
доц. д-р Афродита Зенделска

Лаборант
Зоран Манасков

Лаборант
м-р Елена Наунова

Контакт

  • Адреса:
  • Ул. „Гоце Делчев“ бр.89,
  • 2000 Штип
  • Р. Македонија

Оддел за електронска микроскопија

Oддел за животна и работна средина

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип