Акредитaција

Лабораторија АМБИКОН е лабораторија за контрола на квалитативните и квантитативните параметри на амбиентниот воздух во реални услови и реално време, утврдување на нивото на персонална експозиција на одделни штетности како и испитување на морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали и е акредитирана согласно следниве методи:

ISO /TS 10798:2011
Нанотехнологии - Карактеризација на единичен зид на јаглеродни наноцевки со користење на сканинг електронска микроскопија и енергетско дисперзивна спектрометарска анализа.
Nanotechnologies - Characterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry analysis.
MKC EN 12341: 2014
Амбиентен воздух - Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ10 (РМ10) или ЦЧ2,5 (РМ2,5) масена фракција од суспендираните цврсти честички.
EN 12341: 2014
Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter.
MKC EN ISO 9612:2010
Акустика - Одредување на работна изложена бучава – Метод на техника.
Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method.
МКС EN ISO 1996-2:2010
Правилник за локациите на мерните станици и мерните места (Службен весник на РМ, бр.120/08)
Акустика - Опис, мерење и проценување на бучавата од околината – Дел 2: Одредување на нивоата на бучава од околината.
EN ISO 1996-2:2010
Regulation of measuring station and measuring points locations (Official gazette of RM, no.120/08)
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels.
MDHS 14/3
Општ метод за земање и гравиметриска анализа на респирабилна и вкупна прашина. А2- Персонални адаптери за земање на прашина и опрема за мониторинг на прашина, аеросоли и спарливи компоненти Водач, НВ 3175-06

Испитување на изложеност на прашина (цврсти честички) вкупна прашина, инхалабилна, торакална, респирабилна во воздух во Работна и животна средина со гравиметрија.
MDHS 14/3
Methods for the Determination of Hazardous Substances Health and Safety Laboratory; General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust.
A2-PERSONAL SAMPLING HEADS And Accessories For Monitoring Dust, Aerosols And Vapours User Guide, HB 3175-06

Determination of dust/particulate matter exposure (inhalable, thoracic and respirable) in occupational and living environment - gravimetric method.
EPA/625/R-96/010a, Метод IO-3.3
Поглавје VII Модел на стандардна оперативна процедура за елементарна анализа на честички во воздух со рендген флуоресцентен спектрометар.

Определување на метали во амбиенталните честички користејќи рендген флуоресцентен спектрометар.
EPA/625/R-96/010a, Method IO-3.3
Chapter VII, A Model Sop For Elemental Analysis Of Air Particulate By Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF).

Determination of metal in ambient particulate matter using Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF).
XRD-MDHS101/2
Метод директно на филтер со X-зраци

Определување на кристален SiO2во респирабилната прашина користејќи рендгенски дифрактометар.
XRD-MDHS101/2
Direct-on-filter analyses by X-ray

Determination of crystalline silica in respirable airborne dust using X-ray diffractometer.
MKC EN 932-2:2006
Испитување на општите својства на агрегатот

Дел 3: Постапка и терминологија за поедноставен петрографски опис
МКС EN 12407:2010
Методи за испитување на природен камен – Петрографски испитувања

МКС EN 16000-7:2009
Воздух во затворена просторија

Дел 7: Стратегија за земање на примероци за одредување на концентрации на азбестни влакна во воздух

Контакт

  • Адреса:
  • Ул. „Гоце Делчев“ бр.89,
  • 2000 Штип
  • Р. Македонија

Оддел за електронска микроскопија

Oддел за животна и работна средина

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип