• Лабораторија за животна и работна средина

    Лабораторијата за животна и работна средина која функционира во рамки на Факултетот за природни и технички науки во состав на Научно-истражувачкиот центар на Кампус 2 при Универзитетот „Гоце Делчев“ –Штип е избрана како една од 24 лаборатории од страна на Министерството за образование и наука на РМ.

  • Презентирана Лабораторијата за животна и работна средина

    10.10.2014 - Во соработка со Министерството за образование и наука, Универзитетот „Гоце Делчев“ –Штип пред претставници на бизнис-секторот и на државни институции ја презентираше Лабораторијата за животна и работна средина... Повеќе...

  • Опременост на лабораторијата

    Лабораторијата располага со опрема која е намената за контрола на квалитативните и квантитативните параметри на амбиенталниот воздух во реални услови и реално време,  како и на утврдување на нивото на персонална експозиција на одделни штетности.

За лабораторијата

Лабораторијата за животна и работна средина

која функционира во рамки на Факултетот за природни и технички науки во состав на Научно-истражувачкиот центар на Кампус 2 при Универзитетот „Гоце Делчев“ –Штип е избрана како една од 24 лаборатории од страна на Министерството за образование и наука на РМ за соработка со приватниот сектор...
Повеќе...