Државни универзитетски лиги

Од своето основање во 2007 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ зема учество во меѓууниверзитетските натпревари организирани и поддржани од Универзитетската спортска федерација на Република Македонија и станува рамноправен член во оваа федерација.
Почнувајќи од 2007 година, студентските спортски екипи на Универзитетот „Гоце Делчев“ во мал фудбал, кошарка, пинг-понг и шах учествуваат во:


Кошарка

photo three

Почнувајќи од учебната 2007/2008 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ учествува на натпреварите од државните универзитетски лиги со своја екипа во кошарка, која бележи значајни резултати и постигнувања, меѓу кои и едно прво место во 2010 година.
Од 2007 до 2012 година, екипата настапува со променет состав на студенти од речиси сите факултети во состав на УГД. Дел од студентите се членови на УКК „Гоце Делчев“, професионална екипа во кошарка која се натпреварува во системот на натпревари од втората државната лига на РМ.
Кошаркаркарската екипа на Универзитетот „Гоце Делчев“ до 2010 година е предводена и координирана од асс. Сашко Иванов и Вилиам Стоименов како тренер. Од 2010 година, екипата ја координира асс.д-р Билјана Попеска, асистент на Факулететот за образовни науки и претставник на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Универзитетската спортска федерација на Македонија.
Боите на Универзитетот „Гоце Делчев“ на натпреварите по кошарка на меѓуниверзитетските натпревари во учебните 2011/2012 г. и 2012/2013 г. ги бранат следниве студенти:


1. Димитрије Вујовиќ - ФПТН, Рударство, апсолвент;
2. Иван Јованов - ФПТН, Логистика – индустриски менаџмент, апсолвент;
3. Влатко Андонов, ФПТН, Логистика – индустриски менаџмент, трета година;
4. Димитар Петрушев, ФПТН, Логистика – индустриски менаџмент, трета година;
5. Флоријан Јованов, Медицински факултет - физиотерапевт, втора година;
6. Даниел Калов, ФПТН, Логистика - индустриски менаџмент, прва година;
7. Филип Петрушев, Економски факултет – финансиски менаџмент, прва година;
8. Димитар Делипетров, Медицински факултет – оптика, прва година;
9. Виктор Марјанов, Правен факултет, втор циклус студии.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО НАТПРЕВАРИ КОШАРКА

Учебна година

Освоено место на универзитетски лиги

Освоено место на куп натпревари

2007/2008 г.

II место

/

2008/2009 г.

III место

III место

2009/2010 г.

I место

III место

2010/2011 г.

II место

/

2011/2012 г.

III место

/

 


Мал фудбал

photo three

Почнувајќи од учебната 2007/2008 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ учествува на натпреварите од државните универзитетски лиги со своја екипа во мал фудбал и бележи значајни резултати и постигнувања.
Од 2007 до 2012 година екипата настапува со променет состав на студенти од речиси сите факултети во состав на УГД. До 2010 година, екипата е предводена и координирана од асс. Сашко Иванов и Душан Миланов, вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“. Од 2011 година, координатор и одговорен за екипата во мал фудбал е Игор Лазов, студент на втор циклус студии и вработен на УГД.
Боите на Универзитетот „Гоце Делчев“ на натпреварите во учебните 2011/2012 г. и 2012/ 2013 г. ги бранат следниве студенти:


1. Мартин Митев - Факултет за информатика;
2. Иле Синев - Филолошки факултет, група Англиски јазик;
3. Никица Митев - Филолошки факултет, група Германски јазик;
4. Виктор Димитров - Земјоделски факултет;
5. Стефан Штрков - Медицински факултет;
6. Игор Лазов - Факултет за природни и технички науки,
7. Љупче Тиквешанец - Факултет за туризам и бизнис логистика;
8. Петар Стојанов - Факултет за образовни науки.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО НАТПРЕВАРИ МАЛ ФУДБАЛ

 

Учебна година

Освоено место

2007/2008 г.

III место

2008/2009 г.

III место

2009/2010 г.

IV место

2010/2011 г.

IV место

2011/2012 г.

V место

 


Пинг-понг

photo three

Студентската екипа во пинг-понг на Универзитетот „Гоце Делчев“, почнувајќи од учебната 2007/2008 година, зема активно и континуирано учество на државните универзитетски лиги, државните универзитетски куп натпревари на РМ и државните универзитетски шампионати и првенства на РМ, постигнувајќи значајни резултати.
Од 2007 до 2012 година, екипата настапува со променет состав на студенти од речиси сите факултети во состав на УГД. Екипата е координирана од асс. Сашко Иванов, а подоцна и Љупче Нехтенин, и предводена од тренерот Ванчо Барбареев. Дел од студентите на студентската екипа се членови и на УППК „Гоце Делчев“, кој се натпреварува во системот на државни натпревари на Република Македонија.
Боите на Универзитетот „Гоце Делчев“ на натпреварите во пинг-понг на меѓуниверзитетските натпревари во учебната 2012/2013 год. ги бранат следниве студенти:


1. Уце Лучиано - Економски факултет;
2. Дејан Саздов - Факултет за информатика;
3. Никола Јандеревски - Факултет за информатика;
4. Бранко Илишев - Факултет за информатика;
5. Амелија Лучиано - Факултет за туризам и бизнис логистика.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО НАТПРЕВАРИ ВО ПИНГ-ПОНГ

Учебна година

Освоено место на универзитетски лиги

Освоено место на куп натпревари

Универзитетски шампионати и првенства

2007/2008 г.

II место

/

/

2008/2009 г.

III место

III место

Елена Караманова               I место 
Радмила  Јованова          II место

2009/2010 г.

III место

II место

Елена Караманова                I место 
Радмила  Јованова           II место

2010/2011 г.

III место

III место

Радмила  Јованова          III место

2011/2012 г.

II место

III место

/

 


Карате

Согласно со динамиката на активности и организација на натпревари на Универзитетската спортска федерација на Р. Македонија во карате, екипата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во карате зема активно учество на сите државни и меѓународни натпреварувања. Во учебната 2009/2010 година е организиран Државен универзитетски шампионати на РМ во карате, на кој забележителен настап има студентската екипа на УГД, постигнувајќи ги следниве резултати:

БОРБИ – мажи

Категорија:
- 75 кг: Александар Постолов II место
- 84: Богдан Мицов II место
+ 84: Жарко Арсовски I место
+ 84: Југослав Стефанов II место

БОРБИ - жени

Категорија:
- 55: Симона Трајаноска II место

 


Шах

Студентската екипа во шах на Универзитетот „Гоце Делчев“, почнувајќи од учебната 2007/2008 година, зема активно и континуирано учество на државните универзитетски лиги, државните универзитетски куп натпревари на РМ и државните универзитетски шампионати и првенства на РМ, постигнувајќи значајни резултати.
Од 2007 до 2012 година, екипата настапува со променет состав на студенти од речиси сите факултети во состав на УГД. Екипата е координирана од асс. Сашко Иванов, а подоцна и Љупче Нехтенин.
На натпреварите во шах на меѓууниверзитетско ниво, за Универзитетот „Гоце Делчев“ во учебната 2012/2013 г. се натпреваруваат следниве студенти:


1. Мишко Величковиќ - Филолошки факултет, група Германски јазик;
2. Сара Стефановска - Медицински факултет, насока Медицински сестри;
3. Зубер Зуберов - Филолошки факултет, група Турски јазик;
4. Мартин Крстевски - Медицински факултет, Општа медицина;
5. Марина Циприќ - Медицински факултет, насока Медицински сестри.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО НАТПРЕВАРИ ВО ШАХ

Учебна година

Освоено место на универзитетски лиги

Освоено место на куп натпревари

Универзитетски шампионати и првенства

2007/2008 г.

/

/

/

2008/2009 г.

II место

II место

Зоран  Павлов                   I место 

2009/2010 г.

III место

II место

Зоран  Павлов                   I место 

2010/2011 г.

III место

II место

/

2011/2012 г.

III место

III место

/