Search
|     contact@ugd.edu.mk

Генерален секретар

примена на законите, колективните и други договори

М-р Ристо Костуранов

Генералниот секретар е задолжен за правните работи на Универзитетот, води сметка за неговото работење во согласност со законската регулатива и се грижи за примената на законите, колективните и другите договори и општите акти на институцијата.

Во негова надлежност е организацијата на работењето на Секретаријатот на Универзитетот, како и работењето на секретарите и техничките секретари на поединечните факултети. Генералниот секретар е и правен застапник на Универзитетот во судски и управни постапки. 

Функцијата Генерален секретар на УГД ја извршува м-р Ристо Костуранов.