Search
|     contact@ugd.edu.mk

Универзитетски сенат

Универзитетски сенат на УГД

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган кој го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот и од студентите.

Универзитетскиот сенат го носи Статутот на Универзитетот и има надлежности во одлучувањето за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност, како и во усвојувањето на студиските програми на факултетите и утврдувањето на научните и уметничките области.

Универзитетскиот сенат донесува годишна и четиригодишна програма за развој и работа на Универзитетот, дава предлози на Националната програма за научноистражувачката дејност на Република Македонија, одлучува за доделувањето на титула почесен доктор на науки (doctor honoris causa) и звањето почесен професор на Универзитетот (profesor honoris causa).

Универзитетскиот сенат го избираат ректорот и проректорите на Универзитетот. Ректорот ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас.

Универзитетскиот сенат го сочинуваат следните членови

Редбр.Име и ПрезимеОрганизациска единица
 Претседател 
1Проф. д-р Биљана ЃорѓескаФакултет за медицински науки
 Ректор 
2Проф. д-р Дејан МираковскиРекторат
 Проректори 
3Проф. д-р Зденка СтојановскаПроректор за наука
4Проф. д-р Мишко ЏидровПроректор за настава
5Проф. д-р Дарко ЛазаровПроректорот за инвестиции, одржување и развој
6Проф. д-р Ана Никодиновска-КрстевскаПроректор за меѓународната соработка
 Генерален секретар 
7М-р Ристо КостурановРекторат
 Советник за општи и правни работи 
8М-р Кристина ЃорѓиевскаРекторат
 Членови 
9Проф. д-р Александра ЖежоваФакултет за туризам и бизнис логистика
10Проф. д-р Ангеле МихајловскиМузичка академија
11Проф. д-р Андон МајхошевПравен факултет
12Проф. д-р Билјана ЗлатановскаФакултет за информатика
13Проф. д-р Благица ДоневаФакултет за природни и технички науки
14Проф. д-р Ванѓа Димитријева КузманоскаЛиковна академија
15Проф. д-р Винета СребренкоскаТехнолошко – технички факултет
16Проф. д-р Гоце СтефановЕлектротехнички факултет
17Проф. д-р Душко ЈошескиФакултет за туризам и бизнис логистика
18Проф. д-р Златко БежоскиЕкономски факултет
19Проф. д-р Зоран ЗдравевФакултет за информатика
20Проф. д-р Илчо ЈовановМузичка академија
21Проф. д-р Киро МојсовТехнолошко – технички факултет
22Проф. д-р Марија АмповскаПравен факултет
23Проф. д-р Махмут ЧеликФилолошки факултет
24Доц. д-р Наташа ТрбоевиќФилмска академија
25Доц. д-р Невенка ДуковскаФилмска академија
26Проф. д-р Николинка ДоневаФакултет за природни и технички науки
27Проф. д-р Нина ДаскаловскаФилолошки факултет
28Проф. д-р Сашко ДимитровМашински факултет
29Доц. д-р Сашко МилевМашински факултет
30Проф. д-р Сашо ГелевЕлектротехнички факултет
31проф. д-р Слободан МилошескиЛиковна академија
32Проф. д-р Стеван ГаберЕкономски факултет
33Проф. д-р Трајче НацевФакултет за образовни науки
34Проф. д-р Трајче СтојановФакултет за образовни науки
35Проф. д-р Фиданка ИлиеваЗемјоделски факултет
36Проф. д-р Фиданка ТрајковаЗемјоделски факултет
37Проф. д-р Цена ДимоваФакултет за медицински науки
38Проф. д-р Орце ПоповскиВоена академија
 Студенти 
39Афродита ВолческаУСС – ЗМ
40Викторија ПаневаУСС – ФМН
41Александар ГоцевУСС – ФИ