Search
|     contact@ugd.edu.mk

Студиски програми

Наставата на Универзитетот „Гоце Делчев“ се одвива на 4 кампуси кои се организирани според пошироките научни области кои се изучуваат. Уметностите се групирани во првиот кампус (Кампус 1), Природните и техничките науки се во Кампус 2, Медицинските науки во Кампус 3, а Општествените науки во Кампус 4. (Притоа, важно е да знаете на која локација се наоѓа секој од факултетите бидејќи факултетите од ист кампус не секогаш се наоѓаат на иста локација.)

Во рамките на четирите кампуси се спроведуваат различни видови на студии во кои се активни повеќе од 70 студиски програми од прв и интегриран прв и втор циклус на студии, како и 80 магистерски и професионални специјалистички програми и 11 акредитирани програми за докторски студии.

На линковите во продолжение може да добиете детални информации за студиските програми од различни степени на образование, организирани по факултетите и академиите.

Ликовна академија – la.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Музичка академија – ma.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Филмска академија – fa.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi

Земјоделски факултет – zf.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Машински факултет – mf.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Електротехнички факултет – etf.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Технолошко-технички факултет – ttf.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Факултет за информатика – fi.ugd.edu.mk/studii/prvCiklus
Факултет за природни и технички науки – fptn.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi

Факултет за медицински науки – fmn.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi

Економски факултет – ef.ugd.edu.mk/index.php/mk/studiski-programi
Правен факултет – pf.ugd.edu.mk
Филолошки факултет – ff.ugd.edu.mk
Факултет за образовни науки – fon.ugd.edu.mk
Факултет за туризам и бизнис логистика – ftbl.ugd.edu.mk