Search
|     contact@ugd.edu.mk

Комисии и работни тела

Комисии и работни тела

Во рамките на Универзитетот фукнционираат неколку комисии во различни области на делување и тоа:

  • Комисија за наставна и научна дејност
  • Комисија за финансии, инвестиции и развој
  • Комисија за издавачка дејност

Комисиите и работните тела ги сочинуваат следните членови

Ред. Бр Име и презиме Контакт
Комисија за наставна и научна дејност
1 Проф. д-р Мишко Џидров – претседател
2 Проф. д-р Даринка Ѓорѓиева Ацкова
3 Проф. д-р Ѓорѓи Димов
4 Проф. д-р Емилија Арсов
Комисија за финансии, инвестиции и развој
5 Проф. д-р Зденка Стојановска – претседател
6 Проф. д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска
7 Проф. д-р Олга Кошевалиска
Комисија за нормативна и издавачка дејност
8 Проф. д-р Лилјана Колева Гудева – претседател
9 М-р Сања Гацов – лице за контакт sanja.gacov@ugd.edu.mk
10 Проф. д-р Стефанија Лешкова Зелениковска
11 Проф. д-р Снежана Јованова Митковска
12 Проф. д-р Нина Даскалова
13 Проф. д-р Кирил Барбареев – претседател