Search
|     contact@ugd.edu.mk

Контакти

Kонтакт информации и локации
ugd-ambl

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

ул. Крсте Мисирков бр.10-а
Поштенски фах 201, 2000 Штип
Република Северна Македонија

Контактирајте не:

Ректорат

ул. Крсте Мисирков бр.10-а
Поштенски фах 201, 2000 Штип
Република Северна Македонија

ФункцијаКонтакт
Проф. д-р. Дејан Мираковски
(Ректор)
+389 32 550002

rektor@ugd.edu.mk
Проф. д-р. Мишко Џидров
(Проректор за настава)
+389 32 550867

misko.dzidrov@ugd.edu.mk
Проф. д-р. Зденка Стојановска
(Проректор за наука)
+389 32 550003

zdenka.stojanovska@ugd.edu.mk
Проф. д-р. Дарко Лазаров
(Проректор за инвестиции и развој)
+389 32 550003

darko.lazarov@ugd.edu.mk
Проф. д-р Ана Никодиновска - Крстевска
(Проректор за меѓународната соработка)
+389 32 550003

ana.nikodinovska@ugd.edu.mk
М-р. Ристо Костуранов
(Генерален секретар)
+389 32 550003

risto.kosturanov@ugd.edu.mk
Јавни набавки
+389 32 550054
+389 32 550231

nabavki@ugd.edu.mk

ФАКУЛТЕТИ

(Контакти и локации)

Факултет за природни и технички науки

ул. Гоце Делчев бр.89
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Факултет за информатика

ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Земјоделски факултет

ул. Гоце Делчев бр.89
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Машински факултет

ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Електротехнички факултет

ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Технолошко-технички факултет

ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Факултет за медицински науки

Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Економски факултет

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Правен факултет

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Факултет за туризам и бизнис логистика

ул. 7ми Ноември бб
Гевгелија, РС Македонија

Факултет за образовни науки

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Филолошки факултет

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Музичка академија

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Ликовна академија

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија

Филмска академија

Ул. Крсте Мисирков бр. 10-А
Поштенски фах 201
2000 Штип, РС Македонија