Search
|     contact@ugd.edu.mk

Школа за докторски студии

Информации за Школата за докторски студии

Преку Школата за докторски студии Универзитетот „Гоце Делчев“ организира и спроведува високообразовна дејност од трет циклус, односно, докторски студии. Кандидатите што ја посетуваат Школата и студиите од трет циклус, се подготвуваат за самостојна научно-истражувачка работа. По завршувањето на студиите тие се стекнуваат со највисок степен на образование и со звањето доктор на науки. Студиските програми на докторските студии се акредитирани и целосно усогласени со Болоњската декларација.

Студиските програми од трет циклус се распределени во три пошироки научно-истражувачки подрачја распределени во три кампуси, и тоа:

 • Кампус 2 за техничко-технолошки науки, биотехнички науки и природно-математички науки
 • Кампус 3 за медицински науки и
 • Кампус 4 за општествени и хуманистички науки

Наставно-научни совети

Со цел реализирање на студиските програми од трет циклус, на ниво на Кампус, на Универзитетот се формираат и посебни наставно-научни совети на докторските студии.

Овие совети се составени од професори кои се акредитирани за ментори на докторски студии, а припаѓаат на научно-истражувачкото подрачје за кое е формиран кампусот.

Со секој совет раководи Претседател, кој доаѓа од редот на членовите на Советот. Претседателот има мандат од 2 години, а неговиот избор го прави Ректорот врз основа на предлог на наставно-научниот совет на докторски студии на соодветниот кампус.

Наставно-научниот совет на докторските студии на ниво на кампус ги има следниве надлежности:

 • донесува одлуки за запишување на трет циклус на студии – докторски студии;
 • изготвува предлог-конкурс за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии;
 • ги определува дополнителните услови за запишување на докторските студии;
 • формира комисија за подобност на темата, тезите и кандидатот;
  определува интерен и екстерен ментор;
 • формира комисија за оценка и одбрана на докторската дисертација;
 • го разгледува извештајот на интерниот ментор за напредокот на докторскиот труд;
 • го разгледува извештајот за конечната верзија на докторскиот труд на интерниот ментор;
 • го усвојува извештајот за оценка на докторскиот труд и ја закажува јавната одбрана;
 • донесува одлуки за прифаќање на студиските програми на третиот циклус студии;
 • го утврдува нацрт-конкурсот за упис на студенти на докторски студии;
 • го утврдува предлог-бројот на студенти и износот на школарината за докторските студии и го доставува до Ректорската управа на Универзитетот;
 • дава предлози за организирање на заеднички докторски (интердисциплинарни) студии на ниво на Универзитет.

На ниво на УГД во моментот функционираат следниве наставно-научни совети за докторски студии:

Корисни документи

Во продолжение се наоѓа список со врски до сите документи што им се потребни на кандидатите од трет циклус студии – докторски студии за запишување и студирање:

Контакти од Школата за докторски студии

Административна поддршка за докторските студии во рамките на Школата за докторски студии кандидатите можат да добијат од вработените:

Соопштенија

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Исходи на мајката и детето-бременост и пост-партален тек кај пациентки заразени со SARS-CoV-2 вирусот“„ Maternal and child outcomes-pregnancy and postpartum course in patients infected with SARS – CoV-2 virus“,  од Ромир Кадриу. Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи 19.02.2024г.  со почеток во 11:00 часот […]

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Развој на математички модели за дизајн на симетрични и асиметрични композитни делови“ „Development of mathematical models for the design of symmetric and asymmetric composite parts“, од Филип Кочоски. Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи 21.02.2024г. со почеток во 12:00 часот во Свечената сала на […]

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на медицински науки и здравство дека ќе се одржат докторски семинари со физичко присуство. Докторските семинари ќе се одржат на 13.2.2024 г. (со почеток во 12:30 часот) и на 28.2.2024 г. (со почеток во 12:00 часот) во конференциската сала на Кампус […]

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Влијанието на менаџментот на знаење врз перформансите на организацијата“„The impact of knowledge management on the performance of the organization“ од м-р Тодор Бадаровски. Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи 12.02.2024г.  со почеток во 12:00 часот Економски факултет. Докторскиот труд е јавно објавен во е […]

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Културното наследство функција на одржливиот развој на туризмот во полошкиот регион“„Cultural heritage in service of the sustainable development of tourism in the Polog region“,  од Агим Асани. Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи 14.02.2024г.  со почеток во 11:00 часот во Свечената сала на Правен […]

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Валидација на компјутеризирани системи од категорија 4 и 5 според Добрата автоматизирна производна практика“„Validation of computerized systems category 4 and 5 according to Good Automation Manufacturing Practice“,  од Никола Симоновски. Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 22.01.2024г. со почеток во 11:00 часот, во […]