Search
|     contact@ugd.edu.mk

Информации од јавен карактер

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер овозможува пристап до информации од јавен карактер што ги создал или со кои располага универзитетот.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање.

Писменото Барање може да се поднесе до УГД:

  • непосредно во архивата
  • преку пошта на адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А, Пош. фах 201, 2000 Штип
  • во електронска форма преку е-маил: contact@ugd.edu.mk

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се поднесе на утврдениот Образец на Барање или на обичен лист хартија, но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

Во случај кога барањето е поднесено од страна на овластен полномошник, кон барањето треба да биде приложено уредно полномошно.

Кога барателот бара пристап до информација со усно барање, службеното лице составува записник за тоа.
Подносителот на барањето може да се информира за сите прашања од интерес поврзани со остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, кај службеното лице:

Одговорно лице за информации од јавен карактер

Проф. д-р Кирил Барбареев

Офицери за заштита на личните податоци

КонтактТелефонЕ-пошта
Билјана Ѓоргиева+389 32 550000contact@ugd.edu.mk
Павлинка Митева+389 32 550000contact@ugd.edu.mk
Гоце Богатинов+389 32 550000contact@ugd.edu.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Овластено лице на Универзитет Гоце Делчев за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување 

м-р. Љубица Медарска Апостолова

секретар на Правен Факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип

тел: (032) 550-585

Ул. „Крсте Мисирков“ бр.10А – Штип

е-пошта: ljubica.medarska@ugd.edu.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (.pdf) 

Закон за вработените во јавниот сектор

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за вработените во јавниот сектор

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)

Прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон,

Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер

Правилник за формата и содржината на обрасците на прекршочен платен налог

Правилник за начинот на постапување на Прекршочната комисија во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по спроведена постапка за поравнување со издавање на прекршочен платен налог

Упатство за начинот и постапката за спроведување на ЗСПИЈК

Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

Прирачник за спроведување на Тест на штетност

Водич за делегирање на надлежност

Прирачник за проактивно објавување на информации

Насоки за проактивна транспарентност

Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица

Леток за баратели

Анализа на причините за молчење на управата во одговор на барања за информации од јавен карактер

Закон за општа управна постапка

Закон за прекршоци

Закон за заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Процедура заштитено внатрешно пријавување во Агенцијата

Внатрешен акт за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање

Процедура за спроведување на постапките за јавни набавки и реализација на договорот

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2022 година

Годишен план за спречување на корупција за 2021 година

Кодекс за административни службеници

Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор

Буџет на УГД

  • Буџет на УГД за 2023
  • Буџет на УГД за 2022
  • Буџет на УГД за 2021
  • Буџет на УГД за 2020
  • Буџет на УГД за 2019

 

Годишна сметка

 

Финансиски извештај

Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

Статут

 

Стратегија и Акционен план на УГД

Политика за квалитет

Универзитетски билтен

Самоевалуација

 

Надворешна евалуација (мк)

 

Evaluation report (en)

 

Имател на информација од јавен карактер

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, одговорно лице на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е

Проф. д-р Кирил Барбареев
Телефон: +389 32 550 010
E-mail: kiril.barbareev@ugd.edu.mk
Факс: +389 32 390 700

Универзитетот преку одговорното лице обезбедува јавност и отвореност во работењето и им се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Етички кодекс

Заради зачувување на достоинството на професијата и развивање и унапредување на моралните вредности на академската заедница, поттикнати од длабоките уверувањаво вредноста, знаењето и свеста заодговорноста на универзитетските наставници, соработници и истражувачи, како и останатите вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетскиот сенат во согласност со член 52, став 1, алинеја 29 од Законот за високото образование Донесе ЕТИЧКИ КОДЕКС.

Меѓународен кодекс на архивистите

Граѓански дневник