Search
|     contact@ugd.edu.mk

Admissions 2023/24

Goce Delcev University – Stip (UGD) has not sign any contracts with private companies and individuals regarding the recruitment of students for the 2023/24 academic year. The university has never authorised anyone to represent it and there are no official authorised representatives of UGD or any other faculty.

Prospective students can register to the Foreign students registration system (bellow) and then they will receive admission information throughout the year.

Конечни решенија / Прв уписен рок / 2023 / Кандидати со странско државјанство (.pdf)

 

Објавени се конечните решенија за прием на кандидати со странско државјанство, во првиот уписен рок 2023 година, прв циклус на студии.

Рок за поднесување на приговори: 5.9.2023 година на:

Конечни резултати од прв уписен рок ќе бидат објавени на 6.9.2023 година.

Рок за запишување на примени кандидати од прв уписен рок: 6.9.2023 – 11.9.2023.

Сите примени кандидати на конечните резултати на прв уписен рок е потребно да се запишат, со приложување на сите потребни документи и уплати во канцеларијата за прием на странски студенти, Правен факултет, прв спрат.

 

Потребни документи за запишување (Enrollment tables – information on English)

 •  нострификација на дипломата за завршено средно образование
 • оригинална диплома за завршено средно образование (апостил печат на диплома за земјите членки на Хашката конвенција, а за останатите печат од Министерството за надворешни работи)
 • транскрипт
 • извод од матична книга на родените
 • државјанство
 • копија од првата страна на пасошот

 

Потребни уплатиЗА СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК:

Уплати за запишување на Прв циклус студии

Генерално – Студентите кои се запишуваат на програмите за Англиски јазик, сите средства треба да ги уплаќаат на:

Сума:

Образец ПП50

Трансакциска сметка: 100000000063095

сметка на буџетски корисник: 160016033078822

приходна шифра: 723113

програма: 44

со задолжително впишување цел на дознака: Англиски јазик – Соодветен факултет.

Напомена: Студентите на General medicine ја плаќаат само првата уплата подолу, наменета за партиципација (таа ги вклучува сите други трошоци).

 

Уплати за запишување на Прв циклус студии:

 1. Прва рата од партиципација:
 • General medicine: Најмалку ½ од годишната партиципација (за цел прв семестар) или 183750 денари
 • Правен факултет / International law and international relations: Најмалку ¼ од годишната партиципација или 15315 денари (или за цел прв семестар 30625 денари)
 • Факултет за информатика / Computer engineering and technologies: Најмалку ¼ од годишната партиципација или 30625 денари (или за цел прв семестар 61250 денари)

 

Жиро – сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 22

Приходна шифра: 723113

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 2350,00 денари за трошоци за студирање

Жиро – сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 22

Приходна шифра: 723113

Програма 44

Образец ПП50

(Трошоци за студирање: Материјални трошоци и за солидарна одговорност на ниво на Универзитет,

надомест за книжен фонд на Универзитетот, Упис на прв семестар, Индекс, Информатор, розов лист,

семестрален лист и ШВ-20 образец)

 

 1. Потврда за уплатени 910,00 денари за студентско собрание и информатички и културни активности

Жиро – сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 22

Приходна шифра: 723113

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 1000 денари за потрошен лабораториски материјал / теренска настава.

Жиро – сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 22

Приходна шифра: 723113

Програма 44

Образец ПП50

НАПОМЕНА: УПЛАТНИЦИТЕ 1,2,3 И 4 МОЖЕ ДА СЕ УПЛАТАТ НА ЕДНА УПЛАТНИЦА:

 • За студентите на International law and international relations – Вкупно: 19575 денари (со ¼ од партиципација)
 • За студентите на Computer engineering and technologies – Вкупно: 34885 денари (со ¼ од партиципација)

 

 1. Потврда за уплатени 390.00 денари за спортски активности Жиро – сметка на Универзитетски спортски центар – Штип

Банка на примачот: Стопанска банка

Сметка: 200001926783548

Образец ПП10

 

 1. Потврда за уплатени 100 денари за административна такса Жиро-сметка на Буџет на РМ 100000000063095

Банка на примач: НБРМ

Уплатна сметка 840 174 03161

Приходна шифра 722313

Програма 00

 

Во меѓувреме, системот за пријавување на кандидати https://eupisi.ugd.edu.mk е отворен за пријавување во втор уписен рок.

Документите кои се потребни за пријавување (Admission – documents check list) се објавени на следниот линк: https://www.ugd.edu.mk/documents/upisi/Check-list-of-documents-for-admission-and-enrollment-for-all-study-programs.pdf

Contacts

International Student office