Search
|     contact@ugd.edu.mk

Соопштенија

Соопштенија за студенти

Упис на парен семестар во учебна 2023/2024 година

Почитувани, Ве потсетуваме дека се наближува крајниот рок за упис на парен семестар – 18 февруари 2024 год. Неопходно е најдоцна до овој датум да го запишете парниот семестар, заедно

Соопштенија за докторски студии

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Исходи на мајката и детето-бременост и пост-партален тек кај пациентки заразени со SARS-CoV-2 вирусот“„ Maternal and child outcomes-pregnancy and postpartum course

Соопштенија за докторски студии

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Развој на математички модели за дизајн на симетрични и асиметрични композитни делови“ „Development of mathematical models for the design of symmetric

Соопштенија за докторски студии

СООПШТЕНИЕ за докторски семинари на 13.2.2024 г. и 28.2.2024 г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на медицински науки и здравство дека ќе се одржат докторски семинари со физичко присуство. Докторските семинари

Соопштенија за докторски студии

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Влијанието на менаџментот на знаење врз перформансите на организацијата“„The impact of knowledge management on the performance of the organization“ од м-р

Соопштенија за докторски студии

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Културното наследство функција на одржливиот развој на туризмот во полошкиот регион“„Cultural heritage in service of the sustainable development of tourism in

Конкурси

ИНТЕРЕН КОНКУРС за избор на демонстратори

Врз основа на член 94 и член 163 од Законот за високото образование, член 304 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и врз основа на Одлуката на Универзитетски