Во 2007 година Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип започна со седум факултети и една висока школа, во академската 2008/09 година во состав на Универзитетот влегоа уште шест нови факултети, а во учебната 2014/15 година еден факултет премина во академија и се отворија две нови академии. Денес, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип интегрира 15 единици, од кои 12 факултети и 3 академии, со повеќе од 100 студиски програми во трите циклуси на студии.

 

Кампус 2

 

Придружна членка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријавување на испити во октомвриска (дополнителна) сесија
28.10.16

Се реализира од страна на студентите.

Предуслов: Минимум 42 поени од предиспитни активности за редовни студенти, за предмети кои се со формат различен од 0+0+X).

Предуслов: Предметот да не е положен и да нема незатворена пријава за истиот. Доколку се пријавува по 4-ти пат, се работи за комисиска пријава.

Предуслов: Соодветна уплата за пријава за испит (плус уплата за пријавување во дополнителна сесија) (ценовник).

- СП 2009/2010 и идни: Преку еиндекс.

- СП 2007/2008, СП 2008/2009: На шалтер на студентски прашања.