Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган кој го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот и од студентите.

Универзитетскиот сенат го избираат ректорот и проректорите на Универзитетот. Ректорот ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Универзитетскиот сенат донесува Статут на Универзитетот, одлучува за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност. Исто така, Сенатот ги усвојува студиските програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките области.

Универзитетскиот сенат донесува годишна и четиригодишна програма за развој и работа на Универзитетот, дава предлози на Националната програма за научноистражувачката дејност на Република Македонија, одлучува за доделувањето на титула почесен доктор на науки (doctor honoris causa) и звањето почесен професор на Универзитетот (profesor honoris causa). Сенатот врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на Универзитетот.

Членови на Универзитетскиот сенат:

Редбр.

Име и Презиме

Факултет

 

Ректор

 

1

Проф. д-р Дејан Мираковски

Ректорат

 

Претседател

 

2

Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска

Факултет за медицински науки

 

Проректори

 

3

Проф. д-р Зденка Стојановска

Ректорат

4

Проф. д-р Мишко Џидров

Ректорат

 

Генерален секретар

 

5

М-р Ристо Костуранов

Ректорат

 

Советник за општи и правни работи

 

6

М-р Кристина Ѓорѓиевска

Ректорат

 

Членови

 

7

Проф. д-р Александра Жежова

Факултет за туризам и бизнис логистика

8

Проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска

Правен факултет

9

Проф. д-р Ангеле Михајловски

Музичка академија

10

Проф. д-р Билјана Златановска

Факултет за информатика

11

Проф. д-р Благица Донева

Факултет за природни и технички науки

12

Проф. д-р Ванѓа Димитријева Кузманоска

Ликовна академија

13

Проф. д-р Винета Сребренкоска

Технолошко – технички факултет

14

Проф. д-р Гоце Стефанов

Електротехнички факултет

15

Доц. д-р Далибор Серафимовски

Електротехнички факултет

16

Проф. д-р Душко Јошески

Факултет за туризам и бизнис логистика

17

Проф. д-р Златко Бежоски

Економски факултет

18

Проф. д-р Зоран Здравев

Факултет за информатика

19

Проф. д-р Илчо Јованов

Музичка академија

20

Проф. д-р Киро Мојсов

Технолошко – технички факултет

21

Проф. д-р Марија Амповска

Правен факултет

22

Проф. д-р Махмут Челик

Филолошки факултет

23

Доц. д-р Наташа Трбоевиќ

Филмска академија

24

Доц. д-р Невенка Дуковска

Филмска академија

25

Проф. д-р Николинка Донева

Факултет за природни и технички науки

26

Проф. д-р Нина Даскаловска

Филолошки факултет

27

Доц. д-р Сашко Милев

Машински факултет

28

проф. д-р Слободан Милошески

Ликовна академија

29

Проф. д-р Стеван Габер

Економски факултет

30

Проф. д-р Трајче Нацев

Факултет за образовни науки

31

Проф. д-р Трајче Стојанов

Факултет за образовни науки

32

Проф. д-р Фиданка Илиева

Земјоделски факултет

33

Проф. д-р Фиданка Трајкова

Земјоделски факултет

34

Проф. д-р Цена Димова

Факултет за медицински науки

35

Проф. д-р Орце Поповски

Воена академија

 

Студенти

 

36

Деспина Соколова

УСС

37

Симона Трајкова

УСС

38

Кристијан Марков

УСС